Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekregen en dreigden af te sterven, terwijl in gesloten plantsoenen bij langdurige regens de ontbloote bast begon te verrotten. Men was daarom het volgende jaar gedwongen een zeer groot aantal van deze zieke boomen te rooien '3). Na dien tijd heeft men deze oogstmethode, waarbij, met instandhouding van den aanplant, geregelde bastoogsten konden verkregen worden, opgegeven en niet meer toegepast.

40. Het op stomp kappen, een ander oogst-systeem, dat ook een tijdlang in gebruik is geweest, en waarbij ter verkrijging van een hoeveelheid bast het bovengrondsche deel van den boom werd opgeofferd. Ook deze methode werd het eerst beproefd door Mac Ivor, waarbij hij de kinacultuur zooveel mogelijk trachtte te richten naar die van akkermaalshout in Europa, welke laatste eveneens ten doel heeft, ten minste voor het grootste deel, het oogsten van den bast, de eikenschors, welke in de leerlooierijen wordt gebruikt (zie pag. 73).

Bij het aanleggen der plantsoenen bezigde hij daarom een nauw plantverband met het doel de planten meer als jong bosch dan als boomen te laten opgroeien. Na een paar jaar, als zij zoover ontwikkeld waren, dat zij elkaar hinderden, liet hij ze om den anderen tot onder aan den stam afkappen, waardoor reeds een kleine bastoogst Verkregen werd. De achtergebleven stompen vormden na eenigen tijd weer nieuwe loten, terwijl de niet gekapte boomen zich ongestoord konden ontwikkelen. Deze laatste ondergingen dan dezelfde bewerking, wanneer de nieuwe loten een zekeren wasdom bereikt hadden, en zoodoende rekende hij bij een verloop van + 4 jaar geregelde oogsten binnen te krijgen H).

Op Java heeft men dit stelsel in den beginne ook gevolgd doch met eenjge wijzigingen. Van het groote aantal loten, dat zich uit de stomp ontwikkeld hadden, werden na 2 jaar slechts ongeveer vier stuks behouden, de overige werden afgesneden. Waren deze twee jaar ouder, dan werden weder de twee zwakste daarvan verwijderd, zoodat er twee overbleven, zooveel mogelijk aan iedere zijde van de stomp één; na 3 jaar werd één daarvan geoogst en de andere 3 jaar later. Hier was de omloop dus + 10 jaar.

Sluiten