Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingen-tuinen vertoonen nu en dan variëteiten, die zoowel in uiterlijk als in gehalte verschillen; de bast-productie is ruim voldoende, (een door mij in 1904 aangelegd plantsoen, op de steile helling van een pas ontgonnen boschterrein, gaf op 5-jarigen leeftijd reeds een oogst van + 350 K.G. drogen bast per bouw met een gehalte van 6,89 % zw. kinine).

N°. 23, 38f, 38a en 94 komen ook nog slechts weinig meer in aanmerking;'zij zijn geleidelijk door andere vervangen. N°. 23 komt in gehalte en in bastproductie overeen met „de Moederboomen" ; het .zijn boomen met een mooie kruin en een goede takverdeeling, zoodat men weinig moeite heeft om den aanplant gesloten te houden.

3bf is een Ledger met een smal blad, doch een hoog kininegehalte ; de aanplantingen ondervinden echter veel last van stamziekte. De moederboom bevatte 12,60% kinine.

Het zaad van „Mengsel Rioeng Goenoeng" wordt geproduceerd door een entenplantsoen, dat uit eenige geselecteerde boomen van een moederboomen-aanplant te Rioeng Goenoeng verkregen is. Er zijn daaronder zaadboomen, met kortstijlige bloemen en andere met langstijlige, zoodat heteromorphe bestuiving plaats heeft Zij munten uit door een forschen groei, vormen goed ontwikkelde takken en hebben een dikken bast met hoog gehalte aan kinine en weinig neven-alcaloiden. Op j-jsrigen leeftijd, in 1894, had de oogst uit dit zaadplantsoen een gehalte van 13.09% zw. kinine; het is geleidelijk gedaald en bedraagt op dit oogenblik + 9 %• 'Verschillende ondernemingen hebben met dit zaad mooie en waardevolle aanplantingen verkregen. De onderneming SindangSari (bij Soekaboemi) bracht hiervan in 1905 bastoogsten aan de markt met een gehalte van 13-14% zw. kinine ook hier is t met het ouder worden der boomen geleidelijk gedaald tot + 9 %

in 1913- , , „

In 1904 werd door mij op verschen boschgrond een aanplant van + 24 bouws zaailingen M. R. G. aangelegd. Op 3-jarigen leeftijd werd hieruit door opkappen der jonge boompjes een kleine oogst verkregen, die reeds 8,13% zw. kinine inhield. In 1909 gaven deze tuinen een jaarlijksche productie van 500

Sluiten