Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een reep bast werd op de meer genoemde wijze in twee gelijke deelen verdeeld, en deze gewogen. De eene helft werd in de zon gedroogd, daarna het alcaloide- en ook het watergehalte bepaald; door dit laatste kon berekend worden de hoeveelheid droge stof van elk der deelen.

De natte helft werd in een mortier met 1la van haar gewicht aan Ca(OH)2 gewreven, waardoor een rul poeder verkregen werd, dat ik gemakkelijk kon extraheeren, en verder kwantitatief onderzoeken. Het resultaat der analyses was, dat het alcaloidegehalte in beide helften niet verschilde, en het dus tijdens het drogingsproces niet veranderd was.

Het viel mij op, dat bij de analyse van den natten bast, die geen drogingsproces had ondergaan, een meer zuivere extractie en ook mooiere tartraten verkregen werden, dan bij de analyse van den gedroogden bast, welk verschil vermoedelijk wel weer aan ontleding van de looistof kan toegeschreven worden (ziepag. 67).

In verband hiermee verdient ook eenige aandacht de omstandigheid, dat kleine kina-ondernemingen, die niet beschikken over inrichtingen voor kunstmatige droging, en dus verplicht zijn hunne basten uitsluitend in de zon te drogen, dikwijls een hoogeren unit-prijs. kunnen bedingen.

Later heeft Van Leersum een procédé gevonden om direct uit den natten bast de kinine fabriekmatig te bereiden en wel door dezen eerst te mengen met kalkpoeder.

Op verzoek verrichtte ik in 1905 ook eenige onderzoekingenter beantwoording van de vraag, of het snijden van den natten bast in kleine stukjes een nadeeligen invloed uitoefent op het gehalte. Deze vraag is daarom van belang, wijl de tijd, noodig om te drogen, door deze bewerking belangrijk kan bekort worden.

Uit een enkele proef had Dr. suringar geconcludeerd, dat het gehalte door het snijden niet achteruitgaat 65).

Zooals uit onderstaande analyses blijkt, vond ik, bij de in kleine stukjes gesneden bast, een kleinen achteruitgang van alcaloide, wat waarschijnlijk moet toegeschreven worden aan eenig sapverlies bij die bewerking.

Sluiten