Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We zien hieruit, dat elke boom op 29-jarigen leertijd gemiddeld 49 K.G. drogen bast produceerde, welke 3,440 K.G. zw. kinine inhield; dat dit in de volgende jaren nog geleidelijk steeg, zoodat op 48-jarigen leeftijd elke boom gemiddeld 80 K.G. bast leverde met 4,690 K.G. zw. kinine, en twee jaren later nog enkele boomen 115 K.G. drogen bast met 7,74 K.G. zw. kinine.

De bastproductie van een volwassen boom in Zuid-Amerika bedroeg, volgens opgave van Weddell, 69 tot 80 K.G. 71).

In aanmerking moet genomen worden, dat uit dezen aanplant nooit rationeel geoogst is; de boomen dienden voor zaad winning en moesten daarom zooveel mogelijk gespaard worden; sinds 1889 werden daarom alleen de zieke boomen geoogst. Met de zaadwinning is men sinds een 10-tal jaren opgehouden, doch men laat het geringe aantal boomen, dat nog aanwezig is, in stand als een illustratie van wat Cinchona Ledgeriana op Java produceeren kan.

Had men van den beginne af dezen aanplant op de gewone wijze geëxploiteerd, dan zouden de oogsten gedurende de eerste jaren veel grooter zijn geweest, dan nu het geval was, doch dan zou hij ook al lang in aanmerking gekomen zijn voor geheele rooiing en herbeplanting.

De vraag, of de uit deze moederboomen gekweekte generaties ook zoo'n hoogen leeftijd zullen kunnen bereiken, kan nog niet voldoende beantwoord worden. De eerste generatie zaailingen, die te Rioeng Goenoeng in den grond werden gebracht, en welke het entrijs hebben geleverd voor het M. R. G. zaadplantsoen te Tirtasari, moesten reeds een 10-tal jaren geleden alle gerooid worden. Zij hadden veel van ziekten te lijden, zoodat de productie aan bast niet groot was; beter ging het met hen op andere etablissementen en ondernemingen. Mijn persoonlijke indruk is echter altijd geweest, dat deze zaailingen, ook al zijn de voorwaarden voor den groei gunstig, niet zou oud zullen worden als hunne moederboomen; daarentegen wel de enten, die ervan gekweekt zijn.

Er is wel over gedacht om het bedrijfsplan van een kinaonderneming óp dezelfde wijze in te richten als een normaal boschbedrijf. Heeft men door verschillende gegevens den leeftijd kunnen vaststellen waarop een Ledger-aanplant op een bepaald

Sluiten