Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terrein zijn maximum productie zal bereiken b.v. 25 jaar, dan zou de omloop evenveel bedragen, en de aanleg der plantsoenen zoo geregeld moeten worden, dat later elk jaar 1I%6 van het geheele oppervlak voor rooiing en herbeplanting in aanmerking komt. De jaarlijksche oogst zou dan bestaan uit dit rooiingsproduct, vermeerderd met wat door uitdunning uit de overige tuinen verkregen werd.

Een dergelijk plan heeft men echter nooit aangedurfd, omdat bij de kinacultuur met te veel factoren moet rekening gehouden worden, en dikwijls nog bijzondere overwegingen hun invloed op de wijze van exploitatie doen gelden.

In den laatsten tijd is men op enkele ondernemingen begonnen in de exploitatie der plantsoenen eenige wijziging te brengen, n.1. het z.g.n. onderplanten.

Wanneer een volwassen aanplant, tengevolge van ziekten of van niet rationeele uitdunning, groote hiaten begint te vertoonen, worden deze direct weer ingeboet, om het vrij gekomen terrein weer zoo spoedig mogelijk rentegevend te maken, en den bodem weer gauw te beschaduwen. Hieraan zijn mijns inziens de volgende nadeelen verbonden:

i°. Vele van deze jonge planten sterven af, omdat de grond geïnfecteerd is door de zieke boomen, die er kort te voren uit verwijderd zijn; bovendien gaan er nog vele verloren tengevolge van den drup der omliggende boomen. 20. De aanplant krijgt een onregelmatig voorkomen, omdat dit

inboeten elk jaar herhaald wordt. 3°. Van een geregelde cultuur kan dan geen sprake zijn. De tuinboeken kunnen zeer weinige inlichtingen geven omtrent den stand en de waarde van den aanplant; contröle daarop is moeielijk.

Bovendien is het verleidelijk om ten behoeve van de jonge planten de hiaten grooter te maken en daarvoor boomen op te offeren, die anders nog niet behoefden geoogst te worden; van rationeel oogsten is dan geen sprake meer. Is1 men eindelijk gedwongen om alle oude boomen op te ruimen, dan worden bij het rooien daarvan niet alleen vele der jonge planten beschadigd,

Sluiten