Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leider, dr. Knypjialr, als den boezen '„boeman'' de vergadering voor oogen te schilderen.

Natuurlijk niet on den zin, als tde fanatieke tegenpartijüers dat plachten te doen, als jzekei». Juni-gebéurtenissen in het zicht waren. De heer Lohmlan is een tstaatsman vaal te edel allooi, dan' dat jhij' {zich zou verlagen door den perr soon van den a.-r. leider naar 'beneden te halen. Maar niettemin was pUoNittian's betoog slechts er op gericht dr. Knyper's streven te brandmerken, alsof hij (Kuyper) dè partij1 en zijn woord immer! wet ijs, hoe het partijbestuur en hoe alle andere anti-revolutionairen er ook over denken.

Het program' der a.-r. (bleef .onaangetast, hun „organisatie werd zelfs geprezen en den la,uwen (rihfc-hisitarischen ten voorbeeld gesteld. De heer Lohman bleef ook in gebreke, eenig principieel verschil op te noemen, erkende itrouwens dat dit niet bestaat. Maar...... Kuyper zegt dit én Kuype'r doet

dat! Ziedaar de strekking Van het Jgeheele betoog des heereü Lohman. •

De indruk weid dan ook gewekt;, idat de personen dier leiders daar staan als de grootte hinderpalen voor de actief tot hereeniging.

Waar echter beiden, èn Kuyper ènLohman, ofschoon gewis niets mehschelijks hun vreemid is, hoogstaande, staatslieden zijh, wien de belangen van Godst Koninkrijk en van den Staat verre boven alles ter harte igaan, is het onze vaste overtuiging, dat het vraagstuk der hereeniging ook tijdens hun leven nog tot een bevredigende oplossing te brengen is. Wij weigeren dan ook hen te beschouwen als de lastige hindea}palen, (ter wille van wie een (toestand zou moeten worden bestendigd, welke indruischt tegen ons gevoel van saamhoorigheid en den eisch van gezond politiek leven.

Bovendien, welke moeilijke tijden zullen er niet voor land en volk aanbreken! Het lijdt geen twijfel, of de zwarigheden zullen ook op ons partijwezen van 'gxooten invloed! zijn.

(Terwijl alle streven er op gericht schijnt om ,te scheiden en te verdeelen, te versnipperen en ite verbrokkelen, en minderheden niet alleen te onderdrukken, maar zelfs te doen verdwijnen, daar Zon de Christelijke actie eerst schitterend uitkomen, als alle anti-revolutionairen en alle christelijk-historischen in één partijverband — niet knellend, maar ruimte latend voor

Sluiten