Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat maatregel, en. door welke (voorzorg een da capo van wat sinds 1908 voorviel, ta voorkomen ware.''

Dat voorspelde veel goeds, en— die voorspelling is uitgekomen.

Ook de brochure van de heeren Anema c.s. gaf op waardige wijtoe uitdrukking aan de bedenkingen, tegen den leiden en de leiding, welke bij[ pen groot deel van het a,-r. volk bestonden.

De partij sprak er in.

Eir moest reorganisatie komen.

Te beginnen bij het Centraal Comité, een lichaam, dat in den regel ééns in dë vier jaren samenkwam, kort vóór de verkiezingen en dan volstrekt niet pp de hoogte was om een eenigszins zelfstandig oordeel uit te spreken.

Et (moest ook gelegenheid geschapen worden, dat de wetenschappelijke mannen en colleges iets meer in de melk zouden kunnen brokkelen. De zelfstandige denkers mochten niet larv ger miskend.

Het instituut der Deputatenvergadering moest zoodanig hervormd worden, dat zé in staat zou zijh om gewichtige vraagstukken met den noodigen ernst je behandelen.

En wat deed de leider? Heeft hij' getracht de beweging tegen do leiding den kop dn te drukken? Geen sprake van. Integendeel, Reeds in 1907 had' hij1 ingezien, dat men zich! op eenigszins gewïjzigden voet had in te richten. Het Centraal Comité betuigde instemming met de gedachte en reeds werd. een commissie ad hoe benoemd, die het geheele probleem zou onderzoeken en inleiden. Allerlei omstandigheden waren oorzaak, dat de zaak vertraagd werd. . 1

Dat de voorzitter van het Centraal Comité er niet aan gedacht heeft de actie tot betere organisatie te verdonkeremanen, blijkt ten overvloede uit het feit, dat hij in zijh vStarrentritsen uitdrukkelijk op Revisie yah Statuten en Programma heeft aangedrongen.

En nu — de reorganisatie is er.

Misschien laten sommige veranderingen nog te wenschen| over, doch aan de leiding kleven niet meer die fouten, welke vóór de reorganisatie op een breuk dreigden aan te sturen*

Dt.. Kuyper moge niet veranderd zijn, — de ervaring zal hem' intusschen toch wijzer gemaakt hebben — hij deelt nu

Sluiten