Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verscheidene „oorzaken" echter laten zich met weinig» woorden verklaren en.., *. weerleggen.

Denkt maar aan de kerkelijke geschillen, welke met zooveel succes tot politieke leuzen verheven zijh.

Hoevelen meenen, dat Nederlandsen Hervormd en chr.historisch hetzelfde ig en Idat anti-revolutionair synoniem is met afgescheiden en doleerend 1 i

Zelfs ontwikkelde mlenschen geven s(oms aan deze treurige begripsverwarring voedsel. Het is een feit, dat de liberalen! aan het doen postvatten van een valsohe meening in dit opzicht, niet weinig hebben mjedegewerkt.

De „Middelburgsche Courant" bijv. heeft het indertijd oorbaar geacht „De Zeeuw" met scheldnamen te achtervolgen als fleze: calvinistisch, ultraanti-revolutionair, christelijk gereformeerd, doleerend, afgescheiden en dergelijke. Dat moest vele eenvoudige Christenen, die niet met de anti's en ook niet met links medegingen, wel op een dwaalspoor brengen.

Maar ook Idr. Kuyper zelve heeft eraan meegedaan. Zijn schermen met het „Calvinisme" heeft velen in de Herv. Kerk, die terecht er voor bedankten (zich bij voorkeur als Calvinisten! aan te dienen, afkeerig gemaakt. !

(Bovendien, zijh kerkelijk verleden heeft zijh invloed meer doen gelden onder de leden der Gereformeerde 'Kerken dan onder de Hervormden, die — ten onrechte natuurlijk — zijn politiek streven hebben gewantrouwd en op sommige punten nog niet geheel vertrouwen.

Waar de eersten als één man zich schaarden onder het a.-r. vaandel en uitblonken djoor (trouw en waakzaamheid, iaj den goeden zin, politiek ontwikkeld als ze waren, trokken vaaf de laats ten betrekkelijk slechts weinigen met hén op. BlijkBlijk aangeboren Schuchterheid op politiek gebied deed vele» hunner elke politieke actie schuwen, zoodat, al waren zij in den aard nóg zoo geestverwant, de a-r. organisatie niets aap. hen had als 't tegen de stembus liep.

Dit is wel eenigszins te verklaren doch allerminst goed te keuren. Te minder, wijl andere Voormannen uit de a-r. "partij door woord en daad toonden!, flat die partij op ruimer Btanldr' punt staat dan haar leider somwijlen wil voorgeven. Zelfs va» «hr.-hietorische zijde ist rneermaten betoogd, dat de a.-r. partf

Sluiten