Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurlijk) deed hij' dit niet omdat hij zelf tegenover die beginselen stond, maar omdat het volk onder „Calvinistisch" pleegt te verstaan „Gereformeerd".

Ofschoon dr. Kuyper vroeger altijd de nauwe vereeniging van kerk en staat principieel bestreden heeft, ging hij later bij zijn staatkundige actie meer en meer op de Gereformeerde gezindheid van zijn volgers steunen.

„Na het beengaan van mr. Groen van Prinsterer,, zoo vervolgt „De Nlelderlandier", die op een ander standpunt stond, n.1. op dat van het Réveil, heeft zijn opvolger, — tevens theoloog, — in de kerk allen nadruk gelegd op datgene wat de Gereformeerden het Doï Ecclesiae1) noemen, iets wat mr. Groen van Prinsterer nimmer gedaan heeft."2)

Rij de oprichting van de Vrije Universiteit trad dit nog meer naar voren, toen men geide, dat ook het onderwijs in de rechtsgeleerde faculteit moet steunen op de Gereformeerde beginselen.

„Men kan contractueel zich verbinden iets dat bestaat en dat men kent, bijv. de Heilige Schrift en de Belijdenis, tot grondslag te zullen leggen van zijn onderwijs", zoo schreef de heer Lohman in 18963). >,Maar men kan zich niet verbinden Jets tot grondslag te zullen leggen, van iets als grondslag te zullen uitgaan, dat jnen nog zoeken moet. Was het, zooals dé 17 stellingen bedoelen en gij zelve ^ voortdurend beweerd hebt, de taak van professoren te zoeken naar zekere beginselen, dan kunt gij wel eischen, dat ik daarnaar zoek, — wat ik dan ook nimmer geweigerd heb, — maar gij kunt niet zeggen, dat ik moet lui ingaan van die beginselen, of dat de vereeniging het recht heeft uit te maken, welke die beginselen zijn. Mf-i- (onderscheiden curatoren .Kerk en Hoogeschool niet genoeglzaamf; de Hoogleeraar ^oekt naar waarheid. De Kerk kan iemands leer toetsen, omdat zij wél omschreven leerstellingen heeft, maar een Hoogeschoojl zou een levens- en wereldbeschouwing, lot toetssteen moeten nemen; en dat is onmogelijk."

x) Het hart der Kerk, de hoofdzaak.

2) Zie diens „Parti Antirevolutionaire et orthodoxe".

3) „De Correspondentie over het ontslag van Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman als hoogleeraar aan de V. U." blz. 27.

*) Directeuren der Ver. voor H. 0.

Sluiten