Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qtostendoin wwdt aangevallen zich alle tegenstanders van de begmselen der Fransche revolutie hebben aaneen te scharen! hoe zy ook over de toer^ssehjfcheid van het Calvinisme denken

Gelukkig, dat de anti-revolutionaire partij in werkelijkheid ook die ruimte laat. WaTe dit niet ,00, we zouden voor een hopeloos geval staan hfiji onze pogingen,' om de beide a-r of

partgen onder één hjoed ibe vangen, of beter gezegd 'om ze der hereeniging een stapje naderbij, te brengen

naT,.Dï- ^UyP\r beeft oi' ™»* ^n klein gedeelte der parfaj achter zrchJ, als hij zich bij de toepassing van zijn steatkundige beginselen op het calvinisme beroept Het Pro ^ iAnti-revolutionaire partij rept er niet van en de practrjk wijst evenzeer ondiubbelzimtig uit, dat de a-r nartiï tuet | een klein sectelokaal Voor schermers met den' naam fliï ITl grm ^hoaw> waarin * voor ailen

verfcÏen^11186 * ^Ta*asc^& *"**e en wat dies meer z*j;

Wij hebben u maar de namen te noemen van ,,efibischO',' ülus£ereT Planten, om deze stelling duidelijk te

Jmï f*. & *° 'è% P^. <»^t deze zich!

plaatst op het standpunt, tegenover de Revolutie - het Evangelie. Wat „De Nledérlander"1) van de c-h. partij: zegt, geldt evenzeer voor de a,-r.: ^ „zoekt vereeniging van alte Chri* Eü5* t" heVfrbaild godsdienst en het staat¬

kunde teven erkennen, en Gods Woord als leiddraad en toetssteen ook op dat gebied erkennen.'.'

* * *

Van verschalende zijden heeft men getracht het wezenlijke ^vrnden mü^^^maj^a en christelijk^torischen,'

De politieke geschiedenis vermeldt zelfs een dergelijke poEXJÜ"'1 >>7!#^%-I>emoeraat", blijkbaar bedoelende de ^^amtaen te voeden. „Wat eenheid, zegt dit orgaan, die eenheid is maar een fictie,"

„Laat men ophouden (mét 'onder opwekking van 't godsdienstig fanatisme het den kiezers te doen voorkomen

atsor daar de coalitie stond ter verdediging van God en Gofls-

*) No. 7575, Maandag 1 Juli 1918.

Sluiten