Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder beheer van den Staat ta laten, maar onder beheer der Kerken zelve te brengen. Art. 20 is door hem dan ook steeds zóó uitgelegd, dat alle Kerken dia nu uit de Rijkskas, trekken, haar inkomsten behouden zouden en dan in vast kapitaal;

4. dat hij, afgezien van de politiek, als Godgeleerde, als Canonicus, en als Belijder van den Christus, aan de Nad. Herv. Kerk geen anderen eisch stelt, dan dat zij voor het gezag der Heilige Schrift weer buige en terugkeere tot de Behjdenis der vaderen, gelijk die in het bloed' onzer martelaren bezegeld is;

5. dat hij en met hem alle Gereformeerden, zoodra dit zal geschied zijn, met dankbare vreugde weer met alle broeders de aloude eenheid van de kerk onzer vaderen in dezen lande zal helpen herstellen;

6. dat hij zoolang dit uitblp, zeer zeker in verzet komt tegen al wat in de Ned. Herv. Kerk den Christus verloochent en tegen God en Zijn .Woord wederpartijdig is, tmaar op prijs stelt, waardeert en lief heeft, al wat in» dia kerk uit God geboren is en gelgkvormigheid vertoont met den Beelde Zijns Zoons".

Het moge een oude verklaring zijn, echter geenszins een verouderde; dr. Kuyper heeft zje nog in 1913 herhaald.

Als toelichting op artikel 00 van het a.-r. program heeft ze dus nog groote waarde. •

Het is natuurlijk te betreuren, dat deze verklaring ooit noodig geweest is, doch de iverkieziiigspractijken leidden er nu eenmaal toe.

De vrienden van de Hervormde Kerk plachten tegen zekere Juni-gebeurtjeniS|sm als paddestoelen uit den grond te verrijzen. >

„Met toga en witte bef", zoo schreef „De Rotterdammer" eens, „zag mfen gesierd mannen, van wie nimmer was bevroed, dat deze dracht ooit hunne ranke anti-clericafe leden) zou sieren."

En dan herinnerde het aan het feit, dat tegenover een aftredend a-r. Kamerlid, die als trouw lid der Hervormde Kerk kerkelijke betrekkingen vervulde, een Jood aanbevolen werd en dat in naam van de belangen der Hervormde Kerk.

Ja, zoover ging men in de verbhndheid!

* m *

Sluiten