Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licht van de A.-R., — dat zij boren partijbeeluit stelt haar wettelgka verplichting, parsoorüjjke veauntwonrdelijkheid derhalve. In haar tegenzin tegen de programma's van actie openbaart zich haar eerbied voor de gestelde machten, die haar verbiedt de Kamerclubs ta brengen op .de plaats ,yan *B Rijks regeering. Bn voor het vrija onderwijs — maar dan het woord „vrij" ook genomen in den meest absoluten zin, fcoodat de ouders waar het geldt de richting waarin hun kinderen behooren ta warden „opgevoed" zoo min van een hun opgedrongen omgeving als van de Overheid afhankelijk zijn, — hebban de C.-H. Unie en de mannen dia thans haar leiden zeker niet minder, misschien meer gedaan dan da A.-R. partij, zoodat het zoeken van een verschil op dit punt in ons oog volkomen onbegrijpelijk ia**.

Nu de conclusies van do beide tconaangejvenide bladen. Daar gaat het om.

„De Rotterdammer'' beantwoordt de vraag, of het verschil van geestestype en geestesrichting, zooals dit door het blad is geschetst, op den duur oorzaak en grond moet zijn van afzonderlijke partft'-foïimatie, „zonder * aarzeling in ontkennen* den zin".

Prof. Diepenhorst geeft gul toe, dat bij de christelijkhistorischen het ^ubjectivafsjme volstrekt niet in ondragelijke» vorm voorkomt. Z.i. teekent het zjch alleen af als algemeen kenmerk, zoodat de conclusie Voor de hand ligt, dat op den duur geen plaats is vOctf twee Glixisiè^ partijen, „die niet door dieper kloof zijn gescheiden; dan hier het geval isj".

Jammer, dat de hooggeleerde heer de vraag of spoedige; hereeniging gewenscht j» onbeantwoord Iaat

Maar — en hierin vinden wij eten reden tot groote blijdschap — dit staat voor (hem vast:

„De historie der laatste iv^'f-en-twintig jaar op .politiek gebied heeft uitgewezen, dat er tusschen christelijk-historischen en anti-revolutionairen typeerend verschil is, maar geen verschil dat rechtsguond geeft, pm tegenover de benauwende macht van '.het ongeloof de eige* macht moedwillig één dag langer door scheiding te verbrokkelen dan onafwijsbaar noodig is.1)

Hierin ligt dus de erkenning, dat het verschil — aangeno-

') Spatieering m oo*.

Sluiten