Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Later hald men behalve een eigen naam', ook een eigen' pirpgram noojdig. Dat was jeen vrij onaangename noodzakelijkheid voor de a-jbj., want tegen (biet oude program hadden zij geen bezwaar1). 0jrjj meenden zelfs^ dat zSjj aan het program! heel wat beter getrouw waren gebleven 'dan de andere vleugel der partij. Nog in Jr^bruari 1897 had de Commissie van Advies (der c.-h.) dit (program!, hipt een toelichtend woord bij enkele artikelen, laten drukken ter verspreiding onder de kier zers, daarbij in 'teen korte iinleiding bewerend, dat het de grondslag was waarop (alle anti-revolutionairen zich konden vereenigen en samenwerken. Het as dus te begrijpen, dat, toen zij .— pro forma — genoodzaakt waren een nieuw program te maken, dit op geen enkel: punt met het oude in boHsing kwam. Het was anders geredigeerd, het was bekort, maar het formuleerde Volkomen dezelfde teginselen. Alléén, zoo merkt de heer van Koetsveld Qp, zon men kunnen zeggen, dat het die beginselen op somntigei /punten nog wat scherper formuleerde.

Laat men nu niet danger — zpoajs ook dé laatetgenoeöide schrijver doet — de voorstelling bevorderen, alsof bijl elke fusie de kracht der nieuwe partij geringer is dan de som derf krachten van de partijen rtvaaruit zij1 ontstond.

Dit is o.i. een onbewezen stelling, welke niet ianger schade mag doen aan dei faiaicht tegenover „de benauwende mach* van het ongeloof\ en.>..,.„ den geest der reivplutie.

MiSsahiten gaat die stelling blij de bestaande verhoudingen op, als mén het oog heeft op nunferiefce winst, ofschoon ze o.i. dan nog nader bewjtjjs vraagt, dpjch in moreel opzicht kan de jmaoht van gesplitste groepen van eensdenkenden nimmew opwegen (tegen die van jeen allen omvattenden bond.

Sedert wg die eerste bladzijden van dit geschrift schreven ie er veel gebéurd, idat ons maant ernst te maken met de ppgingen tot heireeniging. De revolutie heeft den kop opgestoken en ons reedis een voorsïnaak gegeven van wat ons wacht, al$ het revolutionaire element niet -haper te beteugelen is. Allen, öie door dien geest bevangen zijh, vinden elkaar in de ure, waarop het revolutie-mpnster: kan&ivan slagen heeft. Troelstra) heeft nu de machtepositie: der fijnen oveaischjat. Dit noopt ons'

. tt) **■ P*rtü, door C. E. rm Koetoreld. (Baarn, HollandiadrBkIB| 1918) biz. 64.

Sluiten