Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den strop, dien het om den hals van Duitschland had gelegd, steeds nauwer toehaalde, totdat tenslotte uit het buitenland absoluut geen levensmiddelen meer in Duitschland konden worden ingevoerd. Wat dat beteekent blijkt het duidelijkst uit het feit, dat Duitschland in vredestijd voor meer dan drie milliard mark aan levensmiddelen uit het buitenland moest betrekken en dat dus het uitblijven van deze hoeveelheden voedsel ernstige gevolgen moest hebben. Weliswaar is Duitschland er door zijn organisatie in geslaagd de uitwerking der Engelsche blokkade tot op zekere hoogte te beperken, doordat de aanwezige levensmiddelen in beslag genomen en gerantsoeneerd werden. Een ieder moest dezelfde hoeveelheid ontvangen. Op zichzelf beschouwd was dit een zeer gezond denkbeeld, doch het kan geen verwonderihg wekken, dat de hoeveelheden, die per hoofd ter beschikking konden worden gesteld, zóó gering waren, dat zy den honger niet konden stillen. Natuurlijk waren sommigen in de gelegenheid zich door middel van den kettinghandel extra-hoeveelheden voedsel te verschaffen. Doch aangezien hiervoor ongekende woekerprijzen moesten worden betaald, konden slechts zeer weinigen zich deze aanvulling veroorloven. Verreweg het grootste '^deel der weerlooze bevolking, zuigelingen en grijsaards, zoogende moeders en oude vrouwen, heeft bitteren honger geleden.

Zou wel één Engelschman beseft hebben, dat door de afsnijding van den levensmiddelenaanvoer afgrijselijke ellende is gebracht over tallooze families, die toch reeds ernstig onder de gevolgen van den oorlog te lijden hadden ? Tal van oude vaders moésten niet alleen ondervinden, dat- hun zonen door den vijand werden gedood, doch ook werd hun het leed niet bespaard, dat hun vrouwen en hun dochters onder hun oogen lichamelijk ten gronde gingen, dat er te weinig melk was om hun kleinkinderen te voeden — kortom, overal vreeselijke ellende en ontbering. 'j^h'i-

Men zegge niet, dat deze ellende een direct gevolg van den oorlog is en niet kon worden vermeden. Noch in Frankrijk, noch in Engeland hebben zich tooneelen voorgedaan als men zich in Duitschland dagelijks zag afspelen, eenvoudig omdat de gevolgen van de Engelsche blokkade zich alleen in Duitschland deden gevoelen.

Wie er aan twijfelt of hier een objectief beeld van den werke-

Sluiten