Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kige voeding weinig weerstandsvermogen bezit, voor de oudere generatie was het gebrek aan vleesch buitengewoon schadelijk. Want de wekelijksche rjhoeveelheid van 250 gram, die vaak niet eens geheel beschikbaar was, is slechts een deel van de hoeveelheid, die een volwassen mensch noodig heeft. Op dezelfde wijze als het botergebrek ,liet het gebrek aan andere plantaardige vetten .zich gevoelen, vooral doordat de overige levensmiddelen, als visch, eieren enz. tengevolge van de Engelsche blokkade ontbraken.

Nu bevond Duitschland zich in de gelukkige situatie, zelf graan «e kunnen produceeren. Het is echter bekend, dat de hoeveelheid graan, die Duitschland voortbrengt, lang niet voldoende is om de binnenlandsche behoefte te dekken. De hoeveelheden, die anders uit het buitenland betrokken werden, bleven thans uit. Men moest daarom zijn toevlucht nemen tot hulpmiddelen. Hiertoe behoorde •de sterkere uitmaling van het graan. Terwijl in vredestijd uit 100 K.G. tarwe meestal slechts 65 K.G. meel werd gewonnen, kon men deze hoeveelheid door uitmaling tot 94 K.G. en zelfs nog meer verhoogen. Dat dergelijk brood niet zooveel voedingswaarde heeft als het brood in vredestijd, is bekend. Veel erger is, dat het Duitsche brood zeer moeilijk verteerbaar en vaak zelfs schadelijk voor de gezondheid is. Het Departement van Gezondheid heeft dit vastgesteld, waarbij het er den nadruk op legt, dat ■de nood Duitschland vaak genoeg gedwongen heeft minderwaardig, bedorven en door zaden van onkruid verontreinigd meel te bakken. De ingewanden konden uit het hrood slechts weinig voedsel halen •en het gebruik had talrijke ingewandsziekten ten gevolge. Nu en dan was men zelfs genoodzaakt het meel met andere voedingsmiddelen te vermengen, waarvan de aardappel nog het beste was; veel slechter was de koolraap, die de voedingswaarde en de verteerbaarheid van het brood sterk verminderde.

Van buitengewoon schadelijken invloed is het gebrek aan brooden voedergraan geweest. In strijd met de bepalingen der Londensche Declaratie heeft Groot-Britannië graan tot contrabande verklaard en daarmee aan Duitschland de mogelijkheid ontnomen direct of indirect buitenlandsch graan in te voeren. Hierdoor werd het voor de noodzakelijkheid geplaatst in het uitblijven van 2 millioen ton buitenlandsche tarwe op andere wijze te voorzien. Een der middelen hiertoe was, zooals reeds gezegd, sterkere uitmaling

Sluiten