Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebaren en geluiden een geproportioneerden weerklank vindt.

Wat nu evenwel deze tweede kategorie der Ausdrucksbewegungen scherp van al de tot nu toe behandelde afscheidt, is hun autonomie, hun eigen zelfstandigheid.

Al de tot hiertoe besproken bewegingen waren uit oorspronkelijk nuttige handelingen afgeleid ; de nu bedoelde hebben van huis uit geen ander nut, dan een verlichtende begeleiding te zijn van de golfslagen in ons gemoed.

Wel hebben zij zich natuurlijk her en der met nuttige bewegingen als zien, werken, loopen en spreken dooreengemengeld. Maar de modifikaties die onze gevoelsfasen aan die bewegingen van oogen, handen, voeten en spreekorganen hebben meegedeeld, zijn in zich volkomen onafhankelijk van eenige uiterlijke nutsbedoeling.

„L'homme est ondoyant", zei Montaigne, en het is dan ook geen toeval dat de dichters hunne ziel zoo vaak met een golvende klotsende zee hebben vergeleken. Ja, er is niets waarin zich onze individueele gemoedsbeweging zoo scherp van die onzer medemenschen onderscheidt, dan juist in de strikt persoonlijke deinings- en rijzingsvormen van hare golvenstruktuur.

De oogappel is zeer beweeglijk, zóó zelfs dat vele Europeesche talen aan der „oogen-blik" het woord voor een heel korten tijd hebben ontleend. De beweging der oogen is dan ook zeer welsprekend.

Zijn we moe*' en slap, dan wandelen onze blikken eentonig langzaam en traag bewogen ; voelen we ons daarentegen frisch, dan is de blikrichting levendig geschakeerd.

Stellen we met kalme deelneming belang in een nieuw milieu, dan weiden onze blikken zonder overhaasting maar toth aldoor verder glijdend de heele omgeving af. Bij fijn-

Sluiten