Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juist Napoleon's bedrijf heeft duidelijk getoond, klaarder nog zelfs'dan de fransche revolutie, die door de domheid van de leiders in niets is verloopen, dat de kracht van het leven, zooals het stuwt naar de toekomst, niet zit aan de hoven, maar in het volk, in de menigte, en dat in die menigte de ware toekomst broeit".

Is dat geen individueel gemelodizeerde periode ? en als u u de moeite wilt geven na te gaan, waaraan deze zin z'n individualiteit vooral ontleent, dan zal het u duidelijk worden, dat het niets anders is dan een wonderjuiste dooreenmengeling van al de besproken elementaire melodiebeteekenissen, naar den eisch van den mateloos geschakeerden gemoedsgolf, die er in vertolkt wordt.

Door dit voorbeeld heb ik u tevens willen voorbereiden op een waarheid, die op het eerste gezicht allerwonderlijkst klinkt, en dan ook pas in de laatste jaren aan het licht kwam, maar toch reeds experimenteel is bevestigd.

In elk goed prozastuk en elk doorvoeld brok po√ęzie is de melodie en trouwens ook de intensiteitsschakeering meegegeven ; m. a. w. alle fijnvoelende lezers zullen aan denzelfden passus, dien zij eerst door een aandachtige studie op zich hebben laten inwerken, juist dezelfde dynamische en muzikale akcenten geven, op dezelfde lettergreep zullen allen stijgen en op dezelfde lettergreep zullen allen dalen. Prof. Sievers te Leipzig heeft hiervoor proeven genomen op groote schaal; en zoolang er alleen fijne kenners worden toegelaten, die oratorie en declamatie volkomen weten te vermijden, is het resultaat eenvoudigweg verbluf f end.

Misschien een der mooiste uitkomsten van deze onderzoekingsmethode is de ontdekking geweest, dat de eigenlijke Oud-Germaansche allitteratie oorspronkelijk altijd met gelijke of bijna gelijke muzikale hoogte gepaard gaat.

Sluiten