Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„en die taak is de onze". („Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction", par Jean Marie Guyau.)

En dit werk, waarvan Guyau spreekt, en de schets geeft in zijn hierboven genoemd meesterwerk, is niet anders dan de poging tot gradueele vorming eener nieuwe levens-beschouwing, dan het opnieuw bestudeeren der bronnen waaruit het leven zich groot en mooi kan ontwikkelen.

Wat wij van dezen ziener leeren is: de erkenning van den zedelijken factor op eigen natuurlijke basis, één met het levens-instinkt zelf, dat dringt naar vruchtbaarheid en uitstorting, intensief en expansief beide.

Verder bij hem, de eerste aankondiging eener Ethiek, die den mensch zal bijstaan in het zoeken naar het eerste noodige voor een zich zelf besturend wezen, nl.: waarheden en grondbeginselen, ideeën en idealen, waarin zijn bestaan zal kunnen wortelschieten, waaruit zijn karakter, zijn daden, zijn gedrag zich zullen kunnen vormen.

Alleen op die wijze kan het vage autoriteits-bestuur van goden of van welke uitwendige dwangmiddelen ook, plaats maken voor een vrij, zelfbewust kiezen en doen volgens eigen edelsten aandrang en overtuiging.

Doch wie, die met zichzelf en zijn medemenschen eenigszins intiem verkeer houdt, is niet pijnlijk gewaar geworden, hoe groot de behoeften en leemten zijn in ons innerlijk leven, die moeten bevredigd en aangevuld worden, alvorens wij kunnen geraken tot zulk een wèl-bestuurd bestaan en een rechtvaardig geregelde maatschappij ?

Het is in de hevige wenteling van dit ziels-, dit gevoels- en gedachten-probleem, dat velen ondergaan. Zoo gewoon weg noemt men dit maar zenuwlijden, décadence, krankzinnigheid desnoods, en met cynisch schouderophalen mompelt men van „de overspanning des tijds", van de physieke uitputting van het moderne geslacht. Nauwelijks nog wordt aangehoord of begrepen de denker, de dokter, die uitlegt en aanwijst, dat zoolang geen hygiëne van den geest met de hygiëne van het lichaam gepaard gaat, de resultaten der veel geprezen gezondheidsleer teleurstellend zullen blijven. Want merkwaardig is het, niet waar, hoe deze slachtoffers van onzen eenzijdigen vooruitgang veelal gevonden worden onder

Sluiten