Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaad — de eenige onsterfelijkheid. Hiervan bewust, onderging hij moedig, met opgeheven hoofd, zijn vonnis. Moge dan zijn lot, wel verre van ons af te schrikken of te ontmoedigen ons den spoorslag geven tot een ge-accentueerde voorwaartsbeweging, tot een steeds voller en helderder klinkende Affirmatie van het Leven in de grandiose ontvouwing zijner mogelijkheden.

Moge de geestkracht van Ferrer ons leiden tot den nieuwen god der nieuwe wereld, die im-manent in het Leven en in den Mensch zelf is: de drang omhoog, de drang naar volkomenheid, die sluimert in al wat leeft, die drang, in wiens naam de strijd moet worden aangebonden tegen de re-aktie die hem omduistert, tegen de zwarte daden eener on-menschelijkheid die in hem onze gansche cultuur bedreigt.

De nieuwe god der nieuwe wereld, die geen hersenschim is van valsche ideologie, maar het meest importante feit der alles-overstemmende en omvatttende werkelijkheid, der natuur en van het Leven.

De nieuwe god der nieuwe wereld, die is de innerlijke stuwen groeikracht der zegenrijke, scheppende, vruchtbare, opbouwende levens-elementen, de macht die eeuwig barend, hernieuwend en transformeerend het al doorsiddert en in den mensch den triomf viert zijner mogelijkheden.

Dat dan alle denkers van alle naties even goed als alle arbeiders van alle landen zich vereenigend, hun Inter-nationale doen weêrklinken, het vreugdevolle lied der Levens-Affirmatie, van het geloof in eene eeuwige Beweging vooruit en omhoog, die den mensch van kring tot kring zal leiden door middel zijner innerlijke en uiterlijke evolutie, die den mensch zal brengen tot het scheppen van nieuwe bestaansvormen van edeler en zuiverder soort, dan die welke hij tot nog toe heeft gekend:

Geestelijke evolutie en het geval Ferrer alles is in alles,

het verband der Levens-Beweging, die den dood overwint is onmiskenbaar.

November 12. 1909. D e n H a a g.

Sluiten