Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Beteekenis der 2èdelijke Opvoeding zonder Geloofs-dogma.

4) . Maar om tot de praktijk van dit nieuwe inzicht terug te keeren: Zedelijke Opvoeding beschouwd vanuit een dergelijk gezichtspunt kan niet anders beteekenen dan het streven naar een zoo harmonisch mogelijke ontwikkeling van het individu, geleid en beheerscht door middel van Karakter-eigenschappen, die voor eene dergelijke ontwikkeling de allereerste voorwaarde zijn. Een Levens-techniek, een Levens-kunst, die als elke andere techniek en kunst, leiding, onderricht en oefening vereischt. De Zedelijke Opvoeding door ons bedoeld, de nieuwe ethiek, zal de jeugd en niet minder de menschen moeten opvoeden in een al-omvattend nieuw Geloof, een Synthetisch Geloof, waarin het meest essentiëele van alle Geloofs-voorstellingen wederkeert, getransformeerd door den voortgang der menschelijke bewustwording, wederkeert op nieuw geïnterpreteerd, getransponeerd in motieven der eigene levenservaring.

Dit Levens-geloof, deze Levens-overtuiging, met Levens-eerbied als grondslag en Levens-Kracht, Levens-ontwikkeling als doel, schijnt mij voor de conceptie eener Zedelijke Opvoeding in den geest van onzen tijd de meest waarachtige elementen te bezitten.

Laat men nu niet beweren, dat deze opvatting een louter persoonlijke is. Integendeel. Zij is de opvatting, die zich reeds sedert geruimen tijd heeft kenbaar gemaakt. Vanaf de klassieke oudheid hebben alle onderzoekers van het Levens-mysterie in steeds duidelijker formuleering ons een soortgelijk Levensbewustzijn beleden en ten slotte in den modernen tijd ons als basis eener nieuwe opvattting van geloof en van leven geschonken. En het is deze opvatting, die ons de taak stelt eener hernieuwing der moraal en der Zedelijke Opvoeding, die haar praktijk moet zijn.

Middelen voor deze taak.

5) . Aan de middelen tot deze taak ontbreekt het ons niet. Hier is zelfs eerder een te-veel dan een te-kort onze moeilijkheid. Juist de over-groote schat van gegevens, die ons ten dienste staat, maakt de kwestie der geestelijke oriënteering tot de meest dringende en belangrijke. Men moet den weg zoeken in een tot labyrinth geworden rijkdom van materiaal uit verleden zoowel als heden. Onderscheidingsvermogen, keuze, inzicht zullen hier de orde moeten

Sluiten