Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die betrekking hebben op dit feit. Vóór den oorlog geschreven, vinden inderdaad deze opmerkingen sedert de twee jaren wereldoorlog hun meest welsprekende toelichting. Zooals gewoonlijk bij Shaw wordt de regeering van het Britsch Imperium in deze kritiek niet gespaard. De aanleg der engelschen voor zelf -regeering is een illusie, elke bladzijde hunner historie bewijst dit. Weinig vatbaar voor, weinig geschoold in systematisch denken (een oordeel door John Hobson, de bekende humanist en hervormer gedeeld) bleven de engelschen een slecht geregeerd volk en zijn zij slechts vergelijkenderwijs en toevallig vrij te noemen.

Aan het adres der Schijn-democratie in het algemeen het volgende :

„De moderne, pseudo-democratische staatsman, die zegt dat hij alleen de macht in handen heeft om den wil van het volk uit te voeren, en die zich voortbeweegt op de wijze zooals de kat springt, is blijkbaar een politieke en intellectueele bandiet.

De regeering van den negatieven man, die geen overtuiging heeft, beduidt praktisch de regeering van een zeer positieve bende."

Wederom is hier in een zijner laatste werken als in zijn vorigen, datgene wat Shaw als hoofdzaak beschouwt in de maatschappelijke politieke revolutie, datgene wat ik zelf ervaren en zooeven aangegeven heb, n.1.: vooruitgang en verheldering der menschelijke bewustwording om te komen tot een klaar inzicht, een positieve overtuiging, een geloof zoo ge wilt, dat de basis kan zijn voor de daden noodig voor den opbouw eener nieuwe organisatie der maatschappij en haar nationaal en internationaal bestuur.

Maar dit inzicht en deze organisatie gedacht als een synthese, niet als het speciaal bezit, het monopolie van de een of andere secte of partij.

De synthese zooals zij in werkelijkheid te vinden is in het maatschappelijk geheel waar deze niet kunstmatig verbroken is, uit haar verband gerukt door overmacht en geweld. Alleen een dergelijk synthetisch inzicht, niet het speciaal dogma van kerk, sekte of partij kan de menschheid en haar samenleving op den duur revolutionneeren. Het zal dit ook ten slotte doen, ondanks het eeuwig twisten van kerken en partijen, omdat het door de levensbeweging zelve wordt aangegeven, omdat het natuurlijk, dus onvermijdelijk is. Het leven omvattend in zijn geheel, in zijn

Sluiten