Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij, de diplomaten en regeerders, die niet op de hoogte waren van de eischen van den modernen tijd, die niets begrepen van de ontzaggelijke nieuwe krachten die het zich steeds ontwikkelende moderne leven deed opstuwen in rassen en volkeren, die bovenal boven genoemd wereld-verband door de verkeerswegen, handel en industrie, door de moderne techniek kortom, geschept, niet in zijn ware beteekenis doorzagen, dragen nu de zware verantwoording hunner kortzichtige politiek,

Immers, ondanks al het gepraat over de kwestie, wie als schuldige aan dezen wereldbrand in de geschiedenis geboekt moet worden, en ondanks het feit dat de centralen de oorlogsverklaring op hun rekening hebben te schrijven, zal toch elk onpartijdig oordeel de z.g.n. hooge politiek en „haute finance" in het algemeen, met haar geheime diplomatie en krankzinnige bewapening, met geheel haar noodlottig re-aktionnair systeem der laatste twintig jaren, dat in de moderne wereld niets dan kwaad heeft gesticht, aansprakelijk moeten stellen voor hetgeen in deze oorlogsjaren gebeurd is.

In den strijd tegen den oorlog en om den duurzamen vrede komt het dus aan op den strijd tegen deze re-aktionaire inzichten, systemen en methoden, die zelfs in de z.g.n. demokratische landen, onder allerlei bedriegelijke leuzen van vaderlandsliefde en vaderlands-verdediging de expansiedrift verbergt van het nieuw Imperialisme, dat het graf der vrijheid en der ware democratie werd in elk land waar het opschoot.

In dezen wereld-toestand waarin reeds lang vóór 1914 de wrijving tusschen de Europeesche Staten broeide, die vooral bij de Balkan-oorlogen reeds dreigend naar voren trad, wierp Rusland in 1905 zijn revolutie, die toen onderdrukt, in 1917 de zege behaalde.

Deze grootsche daad van opstand opent voor het in lijden en ontbering geschoolde russische volk, een mogelijkheid van bevrij} ding en verheffing. Het jonge Rusland is nu het „land der onbegrensde mogelijkheden" wat betreft de verwezenlijking der ideeën en idealen, waarvoor zijn geestes-helden verbannen en gestorven zijn, terwijl Amerika dien naam verbeurt, waar het zijn volk het dwangjuk van het militarisme heeft opgelegd. Rusland is opgestaan niet alleen om het Tsarisme te vernietigen,

Sluiten