Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de verbroedering van allen die in opstand komen tegen dezen moord, en waar de eerste al maar voortgaat, kan de laatste niet uitblijven. Over tooneelen van oproer kan geen redelijk-denkend, geen menschelijk voelend wezen zich dan ook heden ten dage verwonderen. Integendeel baart 't slechts verbazing, dat dit oproer niet veel heviger zich doet gelden en veel vroeger reeds is losgebarsten. Helaas, schijnt de traagheid der menschelijke natuur en zijn aanpassingsvermogen veel, veel grooter dan het tempo van haar bewegelijkheid en opstandigheid.

Echter Op den duur laat het leven zich niet neerslaan, en is aan het Leven, niet aan den dood het laatste en hoogste woord.

Hierom: wat in Rusland gebeurd is zal ook elders gebeuren. Het is het bewijs dier onsterfelijke geestkracht en wilskracht in de menschheid, die uit de diepste levenskolken van elk menschelijk wezen opwelt tot heil van hemzelf en der samenleving.

Het is de natuur die in de menschheid den triomf viert harer goddelijkheid, die in zijn vierde rijk haar hoogste doeleinden najaagt, elke kunstmatige onderdrukking ten trots, door middel der menschelijke persoonlijkheid.

Ik heb gesproken zoo even en te voren van „de menschelijke • persoonlijkheid" en beschouw haar als een eerste factor in den nieuwen bevrijdings-strijd dien wij tegemoet gaan, in die worsteling der menschheid en der nieuwe wereld! om de resultaten harer ontwikkeling, om vol-bezit van zichzelf.

De menschelijke persoonlijkheid, die in den imperialistischen staat haar meest gevaarlijke bedreiging tegemoet gaat, maar die ook door de sociaal-demokratie en door allen die organisatie, partij of vereeniging ten koste der persoonlijkheid1 verheffen willen, onderschat wordt.

En toch zijn 'het de helden-daden, het karakter eener persoonlijke h'eid door welke alle gemeenschappelijke actie wordt gedreven en voort-gedreven.

Het is eenigszins bevreemdend, ja, teleurstellend1, nog altijd « gewaar te worden hoe slecht de juiste verhouding tusschen persoonlijkheid' en gemeenschap, tusschen individu en organisatie begrepen wordt. Tot dusver althans schijnt het in socialistische kringen, van welke uit wij toch de bevrijding der volkeren te

Sluiten