Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

revolutie tegen den oorlog en al datgene wat hem heeft voorbereid

en doen losbarsten.

Voor de welbegrepen, de radikale vredesbeweging, van welke

het burgerlijk pacifisme slechts een zeer oppervlakkig en wankel

beeld geeft, is de Russische revolutie van geheel eenige waarde.

Welk een stoot zij heeft gegeven in de richting naar. vrede, hiervan

vermenigvuldigen zich bij den dag de bewijzen.

In de eerste plaats de conferentie te Stockholm, die ondanks tegenwerking van verschillende kanten, in alle landen vredestendenzen onder de socialisten heeft versterkt en opgewekt Waarschijnlijk hierop reageerend, heeft ook de Paus zich gehaast het prestige der Kerk door een vredesoproep te redden. En de regeeringen, als altijd bevreesd voor den groei van zelfbewustzijn in het volk, zullen den oproep der Kerk eerder volgen dan die van den Arbeid, op deze wijze wederom den geest des tijds ontkennend die aan den laatsten en niet aan de eerste het natuurlijk recht van spreken geeft.

Zoo zien wij waar het moment der beslissing over Oorlog en Vrede nadert, de levensboog der volkeren zich spannen, en groeit langzaam maar zeker in alle landen de opstandigheid tegen den oorlog en het imperialisme, dat hem veroorzaakt heeft zal be stendigen en doen wederkeeren, zoo niet een dieper en hooger bewustzijn dan dat der regeeringen dit belet. Het gaat er nu om alle. krachten, die zich hiertoe beschikbaar willen stellen, te mobihseeren ten bate van dit groote doel. Het gaat er nu om uit alle klassen de elementen bij een te brengen, wier bewustwording rijp is geworden door de openbaring van dezen oorlogsjammer, voor een dergelijke krachtproef. Deze generatie weet nu wat oorlog beteekent. Wil zij niet zelve ondergaan en niet haar nageslacht een wereld achterlaten, waarin de duivel en niet god regeert d.w z. waarm de tendenzen van het kwade de tendenzen van het goede vernietigen, dan zal zij in den geest en met de daad revolutionnair te werk moeten gaan, en de oorzaken die tot oorlo* voeren, moeten bestrijden. Men kan een ziekte als die, waarvan de oorlogspsychose blijk geeft, niet meester worden zonder radikaal in te grijpen.

Imperialisme, uit kapitalisme gegroeid, door militarisme gesteund, ,s een infectie van zoo gevaarlijken aard, dat zij, wij

Sluiten