Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vattingen en begrippen, maar een radikaal omlijnen, uitspreken en toepassen hunner nieuwe levensbeschouwing, zoo ge wilt van hun nieuw geloof, want is* niet elke levensbeschouwing het levend geloof, waarvan alleen de levende kracht kan uitgaan?

Deze strijd om een nieuwe levensbeschouwing is de strijd der moderne menschheid om een haar eigen, zelf doorvoelde en doordachte, zelf doorleefde en doorleden werkelijkheid in voorstelling en verschijning, in beeld en in vorm.

Noch heidendom, noch Christendom, noch Boedhisme of Brahmanisme, noch de wijsheid van welken ziener uit het verre verleden ook zijn hier bevredigend, anders dan als gedeelten dier algemeene levens-synthese, die te zoeken en aan te vullen voor elke generatie is een behoefte en een verlangen.

Niets en niemand kan het feit weg redeneeren, dat dé moderne menschheid in zijn velerlei nooden een andere is als die der klassieke oudheid en der middeleeuwen. De Eeuwigheids-kern geen oogenblik uit het oog verloren, die als een gouden draad geslacht aan geslacht verbindt, blijft daar naast de ervaring van den eigen tijd van niet minder eeuwige waarde, schuilt juist in haar de waarachtigheid, dat is het zelf be-leefde en door-leefde, dat alleen eeuwig, en onsterfelijk is.

De geirriteerde en irriteerende oorlogstoon, die nog altijd heerscht tusschen oud en nieuw, tusschen dogma en bevrijding, moet, wil men in waarheid vooruitkomen en niet in nutteloos getwist zijn tijd verliezen, door verdieping en verruiming van inzicht plaats maken voor een wederzijdsche tolerantie, die de verbroken harmonie tusschen oud en nieuw, tusschen verleden en heden, een harmonie, die in werkelijkheid bestaat, erkent, en hierdoor herstellen kan. En dit moet gebeuren zonder een oogenblik het élan van geestelijken vooruitgang, dat het levensélan zelf is, in den weg te staan. lh ,

Het socialisme, ja elke beweging die op de een of andere wijze de menschheid wil bevrijden en verheffen, boet haar eigenlijke kracht, haar weerstandsvermogen in, zoo op dit geestelijk levensélan haar praktijk niet berust. De strijd om het bestaan is tweevoudig, aan den eenen kant is het de ekomonische strijd, de strijd om brood, aan den anderen kant is het de strijd om het Inzicht, dat

Sluiten