Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat mi betreft de eerstgenoemde, de terugwerkende re-aktie bovengenoemd, over haar heeft Romain Rolland in het blad „La Tranchée" de volgende zeer juiste opmerkingen gemaakt, die vooral, waar zij van een Franschman komen, waard zijn te worden aangehaald:

„Er bestaan", zoo zegt Rolland, „republieken, die even reaktionnair zijn als monarchieën. De republiek van onze Fransche politiek vóór den oorlog, de zaakgelastigde eener kleine politiek-finantieele oligarchie was van een dergelijk karakter. Er mag geen sprake zijn deze republiek te hernieuwen. Het 'komt er thans op aan, plaats te maken voor de ware democratie, voor een democratie, die door het werkelijke volk en niet door zijn uitbuiters, onder welken naam zij ook mogen optreden, wordt geleid. Voor ons is het van geen beteekenis of men een dezer heeren uit den weg ruimt, om een ander van hetzelfde kaliber in zijn plaats te stellen. De Fransche democratie, die slechts in naam democratisch is, gaat, bij de wereldklok vergeleken, na. Het is te hopen, dat zij evenals Cachin naar Petrograd zal gaan om haar klok naar den juisten tijd te verzetten."

Gelukkig dat Romain Rolland naar Zwitserland in plaats van naar Amerika gevlucht is, anders zou hij stellig als Duitsch agent zijn gevangen gezet!

Wat nu door den Franschen schrijver gezegd wordt over de Fransche democratie — en deze opmerking geldt immers voor elke democratie, die heden ten dage de democratische beginselen over

boord beeft geworpen voor het imperialistisch oorlogs-geweld ,

dat zij bij de wereldklok vergeleken achter gaat, is van toepassing ook op den godsdienst, op de geheele geestelijke reaktie, die met deze politiek der schijndemocrarie, die inderdaad die van het imperialisme was, mede ging.

Wij moeten dus, waar wij het imperialisme bestrijden, elke geestesrichting, die zich bij dit systeem aanpast, met niet minder kracht bestrijden dan dit systeem zelf.

Voor de natuurlijke opvatting (en de bovennatuurlijke opvatting is wetenschappelijk niet langer te verdedigen) eener geestesrichting is het eenig criterium de invloed, dien zij uitoefent op de maatschappij door middel van den mensch. Het leven van den geest, dus van den mensch is goddelijk juist naar mate het zich

Sluiten