Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooruitgang. In onze dagen heeft hiervan de Russische revolutie het bewijs gegeven. En het moet begrepen worden, dat, al moge deze revolutie, voltrokken als zij werd op een tijdstip van wereldoirtwrichting, zooals nimmer te voren er een is geweest zóó ingrijpend en geweldig van omvang als deze, het moet begrepen worden, dat deze revolutie ondanks elke bedreiging en contrarevolutie, blijft een getuigenis van den onsterfelijken vrijheidsdrang die het menschelijk geslacht omhoog tilt.

Met het vierde oorlogsjaar is de worsteling tusschen oud en nieuw, tusschen verleden, heden en toekomst, düe van den aanvang reeds verscholen lag in dezen oorlog, hel aan het licht getreden.

De strijd tusschen arbeid en kapitaal, schijnbaar gesmoord door het oorlogstumult, de bestaansstrijd der uitgestootenen, der armen, van het proletariaat, in welken de algemeene bevrijdingsstrijd der volkeren in den modernen tijd' zich geconcentreerd heeft, deze worsteling om leven van de arbeiders der wereld is, met het signaal door Rusland gegeven, gered uit haar verdooving. Niets zal haar kunnen verpletteren, zelfs niet de wereldoorlog door de Grootmachten ontketend om de wereldheerschappij. Niets zal haar op den duur kunnen ontwrichten, omdat haar worsteling de natuurlijke bestaans-strijd is eener klasse, die het wereldbedrijf voedt met haar arbeidskracht, omdat zij als elke elementaire natuurkracht zich haar eigen wegen baant en banen moet. Het is de, in den strijd van het proletariaat zich' voltrekkende natuurwet, die aan dezen strijd, ondanks tegenslag op tegenslag haar door een taaie reaktie bereid, de eindoverwinning verzekert. Het probleem van vrede en oorlog is met het arbeidersprobleem ten nauwste verbonden. Zonder oplossing van het laatste blijven alle pogingen voor duurzamen vrede slechts stukwerk, halfslachtige pogingen van slechts ten dteele zich bewustgewordenen.

Het is de revolutionnaire bewustwording, d.w.z. het voelen en denken, dat lijnrecht ingaat tegen den oorlog en elke daad en elk begrip, die hem ontketend en gesteund hebben, het is de bewustwording iri vóóruitstrevenden geest, die alleen in staat is voor beiden, voor het probleem van een duurzamen vrede en dat van den arbeid een bevredigende oplossing nader te brengen.

Den Haag, 30 September 1917.

Sluiten