Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Op 25 Juli j.l. richtte de uitgever tot mij het verzoek mij te willen belasten met de bewerking van een commentaar op' de Vuurwapenwet 1919 (met de uitvoeringsvoorschriften), welke commentaar liefst zoo ongeveer op het tijdstip van de inwerkingtreding der wet (6 â– Augustus 1919) het licht zou moeten zien. Nu heb ik de nieuwe voorzieningen op het stuk van vuurwapenen en munitie, om zoo te zeggen, zien geboren worden. Ik heb ze gekend in een ontwikkelingstijdperk, waarin zij tot de nu tot stand gekomen wet nog zoo ongeveer in dezelfde verhouding stonden als de eikel tot den eik. Zoo kan ik over ontstaan, inhoud en strekking van de nieuwe wettelijke voorschriften ook in korten tijd wel het een en ander mededeelen en wil dat doen, in de hoop, dat het aan de toepassing dier voorschriften ten goede moge komen.

Dit werkje is geschreven voor de practijk.

J. V. VAN D1JCK.

's-Gravenhage, Augustus 1919.

Sluiten