Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst in werking nadat of de termijn van beroep is verstreken of de Commissaris der Koningin in beroep de intrekking heeft bekrachtigd.

In gevallen, welke tot schorsing of intrekking eener machtiging aanleiding zouden kunnen geven, zal uiteraard wel eens met eene waarschuwing kunnen worden volstaan, al wordt in de wet daarover niet gerept. Tegen eene schorsing of intrekking staat den belanghebbende volgens den laatsten zin van het vierde lid beroep open bij den Commissaris der Koningin in de provincie.

12. Hij, die een vuurwapen voorhanden heeft, zonder daartoe Bevoegdheid bevoegd te zijn, is niet strafbaar. Alleen kan de politie hem zonder voegdhêid om meer een bevel tot inlevering daarvan geven. tonden* te °r"

Volgens artikel 9 n.1. kan de politie bevelen, dat personen, die ebben' zonder daartoe bevoegd te zijn, vuurwapenen of munitie voorhanden hebben, deze aan de gemeente in bewaring zullen geven. Eerst na daartoe bekomen machtiging van of vanwege den Minister van Justitie kan het bevel ook tot andere personen worden gericht.

Wanneer is nu iemand niet bevoegd om munitie voorhanden te hebben, zoodat de politie hem zonder meer tot de inlevering daarvan kan verplichten? Wanneer is hij daartoe wèl bevoegd, zoodat de politie,* alvorens het bevel tot inlevering der munitie te geven, eerst eene machtiging van of vanwege den Minister van Justitie moet afwachten?

De onbevoegdheid tot het voorhanden hebben van munitie kan allereerst voortvloeien uit artikel 72 van het z.g. Buskruitbesluit, hetwelk in zijn eerste lid aan ieder, die niet tot het houden van eene bewaarplaats of tot opslag van ontplofbare stoffen gerechtigd , \>»'\^ is, verbiedt zoodanige stoffen, waaronder gevulde munitiën zijn begrepen, voorhanden te hebben. Dit verbod (tweede lid) is o. a. niet van toepassing op het voorhanden hebben van buskruit tot eene hoeveelheid van 3 kilogram, van metaal- en jachtpatronen tot een getal van 2000, alsmede niet op slaghoedjes, op Flobertpatronen (patronen voor kamergeweren) en op hulzen tot metaal- en jachtpatronen, welk een en ander (derde lid) vrij mag worden bewaard. Ingevolge artikel 72 van het z.g. Buskruitbesluit is dus b.v. iemand, die 8000 metaal- of jachtpatronen voorhanden heeft, in overtreding. In dit geval zal overigens, wordt de overtreding geconstateerd, inbeslagneming volgen, zoodat artikel 9 der Vuurwapenwet 1919, dat het geven van een bevel tot inlevering overigens toelaat, alsdan practisch niet tot toepassing zal komen.

De onbevoegdheid tot het voorhanden hebben van munitie kan

Sluiten