Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VUURWAPENREGLEMENT.

Artikel 1.

De in dit besluit voorkomende uitdrukkingen hebben dezelfde beteekenis als die zij hebben in de Vuurwapenwet 1919.

Men vergelijke hierbij artikel 1 der Vuurwapenwet 1919. Artikel 2.

Dryoer, uitvoer en doorvoer van vuurwapenen en van munitie zijn verboden.

Het voorgaande lid is niet van toepassing ten aanzien van den invoer, uitvoer of doorvoer: 1°. door of vanwege het Rijk;

2°. van vuurwapenen (ten hoogste vijf en twintig patronen voor de gezamenlijke wapenen inbegrepen) door personen, die, anders dan ingevolge artikel 3, eerste lid, onder 7°., der wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad no. 81), de wapenen op den openbaren weg of op eenige voor het publiek toegankelijke plaats bij zich mogen hebben;

3°. die door of vanwege Onzen Minister van Justitie is vrijgelaten en geschiedt met inachtneming van de voorwaarden, welke bij de vrijlating mochten zijn gesteld.

1. Men vergelijke hierbij artikel 2, eerste lid, der Vuurwapenwet 1919.

2. De uitzonderingsbepaling van no. 1 van het tweede lid dekt No. i Ta» den invoer, uitvoer, of doorvoer, die door of vanwege het rijk ge- bSÏ schiedt. Voor den invoer, uitvoer of doorvoer, die enkel ten behoeve van het rijk plaats vindt, b.v. op bestelling in het buitenland,

kan het hoofd van het daarbij betrokken departement van algemeen bestuur een consent afgeven (art. 4, eerste lid, onder 1°.).

3. De strekking van no. 2 van het tweede lid is als volgt. Wan- * »«■ neer iemand ingevolge de z.g. Wapenwet één of meer vuurwapenen "Sï tw*ed* op den openbaren weg of op eenige voor het publiek toegankelijke

plaats bij zich mag hebben, mag hij met die wapenen (ten hoogste vijf en twintig patronen voor de gezamenlijke wapenen inbegrepen) ook de grens overschrijden. Men denke aan rijksveldwachters,

Sluiten