Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Men vergelijke hierbij artikel 2, eerste lid, der Vuurwapenwet 1919.

2. Ten behoeve van den openbaren dienst geschiedt b.v. het No. i van vervoer van kanonnen door de daarmede belaste militairen, het vervoer van bommen door de politie, die ze onschadelijk gaat maken, enz.

3. Ook hier is (no. 3 van het tweede lid) een veiligheidsklep voor No. 3 van onvoorziene gevallen gesteld. Men zie aanteekening 4 op artikel 2. ut.

Artikel 4.

Van de verbodsbepalingen, gesteld bij de artikelen 2, eerste lid, en 3, eerste lid, kan bij schriftelijk consent ontheffing worden verleend en wel:

1°. voor zoover betreft invoer, uitvoer of doorvoer van vuurwapenen of munitie ten behoeve van deö openbaren dienst, door het hoofd van het daarbij betrokken departement van algemeen bestuur;

2°. en overigens door Onzen Commissaris in de provincie, waarin de belanghebbende woont, of, indien deze hier te lande niet woont, door Onzen Commissaris in de provincie Utrecht

Het consent is ingericht naar een model, vastgesteld door Onzen Minister van Justitie.

1. Men vergelijke hierbij artikel 2, tweede lid, der Vuurwapen- Eerste iid. wet 1919, volgens hetwelk aan de ontheffing voorwaarden kunnen worden verbonden, alsmede de eisch, dat zekerheid voor de nakoming dier voorwaarden wordt gesteld. Zoo zal b.v. aan een consent de voorwaarde kunnen worden verbonden, dat op den buitenkant van de verpakking de inhoud duidelijk waarneembaar is vermeld. In het consent zullen route, tijd en wijze van het vervoer dienen te worden omschreven, met aanduiding, waar noodig, van

den onmiddellijken vervoerder. Het consent, althans een duplicaat daarvan, zal m. i. de voorwerpen, waarvoor het geldt, dienen te vergezellen. En overigens dient m.i. een consent, evenals eene machtiging tot het voorhanden hebben van vuurwapenen, enkel te worden verleend, voor zoover eenig redelijk belang dat vordert en misbruik van het consent of van de vuurwapenen of munitie, waarvoor het geldt, niet is te vreezen. Overleg met de politie zal ten deze noodig zijn.

2. Het model, bedoeld in het tweede lid, is in de bijlage van dit Tweede lid. werkje te vinden 1).

1) Model A.

Sluiten