Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De modellen, bij dit artikel bedoeld, zijn in de bijlage van dit werkje te vinden 1).

Artikel 9.

. De aanvraag om eene machtiging tot het voorhanden hebben van een vuurwapen is ingericht naar een model, vastgesteld door Onzen Minister van Justitie. Formulieren van aanvraag zijn verkrijgbaar op de plaatsen, door de hoofden van plaatselijke politie aangewezen, tegen betaling van tien cents per exemplaar.

De machtiging, waar noodig voorzien van een aangehechten bon voor de aflevering van een vuurwapen, is ingericht naar een model, vastgesteld door Onzen Minister van Justitie.

Ter vergoeding van kosten van administratie en toezicht kan van den belanghebbende een bedrag worden geheven en wel:

1°. voor zoover betreft eene bijzondere machtiging, één gulden voor elk wapen, waarvoor het consent2) geldt;

2°. voor zoover betreft eene algemeene machtiging, vijf en twintig gulden bij de uitreiking daarvan en vervolgens telkens in de eerste maand van elk volgend kalenderjaar eveneens vijf en twintig gulden.

De opbrengst, ook indien de machtiging in beroep is verleend, komt ten bate van de gemeente.

1. Men vergelijke hierbij artikel 7, eerste lid der Vuurwapenwet 1919.

2. De modellen, bij dit artikel bedoeld, zijn in de bijlage van dit werkje te vinden 3).

3. Uiteraard behoeft alleen eene bijzondere, machtiging met een aangehechten bon, als bedoeld in het tweede lid, te worden afgegeven, ingeval n.1. de houder der machtiging zich een of meer der daarin vermelde vuurwapenen nog moet aanschaffen. Nadat de bon is ingenomen, moet de houder der machtiging geacht worden de daarin vermelde' vuurwapenen' voorhanden te hebben. Men vergelijke aanteekening 6 op artikel 3 van de Vuurwapenwet 1919 en aanteekening 2 op artikel 10 van het Vuurwapenreglement.

Artikel 10.

Aan elke machtiging tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, wordt steeds de voorwaarde verbonden, dat de houder de bepalingen, bij of krachtens de Vuurwapenwet 1919 gesteld, stipt zal naleven.

1) Modellen C en d.

2) Lees: de machtiging.

3) Modellen E en F.

Sluiten