Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telkens onderzoekt — grondhuur-ordonnantie 3e editie — en bestudeert, maar dan als resultaat telkens voor den dag komt met regelingen, die de bestaande nadeelen . voor den Inlander niet alleen niet wegnemen maar weder eene toepassing toelaten, welke die nadeelen nog belangrijk vergroot — waarover later meer — dan groeit mijne bewondering in gelijke mate.

De bureaucratie heeft dan ook ai heel wat op haar kerfstok. Zij, die hun kracht zoeken, in het geweld maken over kleinigheden, in het stelsel van afbreken, tegenwerken en verijdelen, uit zucht naar zelfverheffing en promotie; die in hun opgeblazen verwaandheid door de machtsdelegatie van hoogerhand zich aldus een oordeel over de hoogste Bestuursambtenaren aanmatigen en zich daarbij zelfs beroepen op het kleinsteedsch geleuter over anderen, hebben het helaas nog steeds in hun vermogen hen te maken en te breken.

Geen krenking van wien ook, geen onrechtvaardigheid tegenover wien ook, is steeds mijn leuze geweest, en ik heb er wel by gevaren. Deze leuze is beslist ook de leuze van de Regeering, daar ben i k zeker van; in de practijk wordt die leuze helaas al te vaak te niet gedaan door de bureaucratie en haar handlangers.

Het B. B. ontwricht, daarna getracht met allerlei lapmiddelen en margarine dit weder aan te vullen, de bestuursambtenaren systematisch naar beneden gehaald, hen van den hoogste tot den laagste vervormd tot Commiezen, die veroordeeld zijn dag en nacht aan hun schrijftafel te zitten, om te kunnen voldoen aan alle mogelijke en onmogelijke opdrachten van de blinden onder de bureaucratie. Het gezag letterlijk gedegradeerd, alles werk van de bureaucratie !

Mannen van de practijk, met grondige kennis van het B B die het kunnen weten, worden genegeerd; gevolg, mislukking van velerlei „proefnemingen", ontevredenheid, rietbranden,opstootje te Gedangan, actie van de Sarikat Islam tegen het B B als uitvoerders van de bevelen der bureauactie; actie van de S 1 tegen de Suikerfabrieken, enz. enz, alles werk van de bureaucratie '

Flinke doortastende Residenten en Assistent-Residenten, met rijpe ervaring, uitmuntend doorzicht en helderen blik, vergrijsd in den dienst, die gedurende hun diensttijd alles behalve op hun

Sluiten