Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delsblad van 6 October 1909 2e blad, het navolgend ook thans nog zeer lezenswaardig artikel plaatste n.!. : Reizen van departementschef s". „In een entrefilet van het Soerabajasch „Handelsblad van Maandag 30 Augustus I.I., wordt gewezen op het „zich tegenwoordig telkens en telkens voordoend verschijnsel, dat „de departementschefs hun bureau verlaten om reizen te doen. „Het luidt woordelijk: Enkele dagen geleden zijn de Directeur „van het Departement B. B. en de Inspecteur van agrarische „zaken te Djocdja gekomen, om besprekingen te houden „in verband met de oprichting van waterschappen en met nog „andere agrarische aangelegenheden. Dienstreizen van de Depar„tementschefs zijn tegenwoordig niet van de lucht! Dat was „vroeger wel een weinig anders. Onderzoek ter plaatse en „overleg met de belanghebbende particulieren worden tegenwoordig als noodzakelijk erkend. Dienstreizen van Departementschefs kosten geld, veel i;eld zelfs —dat uit de schatkist „moet worden betaald — alzoo voortkomt uit den zak der „belanghebbenden zelf.

„Dat overleg is duur gekocht. Wanneer zulk een overleg resultaten heeft, d e het algemeen belang ten goede komen — zou „echter hierover kunnen worden heengestapt, doch lang niet altijd „is dit het geval. Dat het particulier element meer dan vroeger „erkend wordt en de indische burger langzamerhand het recht „van opinie wordt toegekend, is een verblijdend verschijnsel in „theoretischen zin. Maar of in de practijk dergelijke reizen en „zulk overleg wel die resultaten zullen opleveren, evenredig aan „de daarvoor van landswege gemaakte kosten, valt te betwijfelen met gegronden twijfel. De conferenties met „den inspecteur voor agrarische zaken over „rietbranden, vorming van huurcomplexen, «opkoop van riet van de bevolking en over „tallooze onderwerpen, hebben tot nu toe voor „den particulier steeds negatieve resultaten „opgeleverd, en het nuttig effect daarmede verkregen, was „niet evenredig aan het tijdverlies der particulieren en der van „beide zijden gemaakte kosten (spatieering is van mij t. B.) „Zou het dan met de zaak der oprichting van waterschappen een „beter resultaat geven, wij betwijfelen het!"

Sluiten