Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„en straffen op hare overtreding worden gesteld, om kort te „gaan op dezelfde leest zijn te schoeien als waterschappen in „het moederland.

„Dat eene verwezenlijking van dit denkbeeld „niet alleen in de Vorstenlanden maar ook elders „in Ned. Indië, waar op het stuk der bevloeing minder bevredigende „toestanden bestaan, zeer veel ter verbetering zou „kunnen b ij d r a g e n, ligt voor de hand. Bij de toenemende „ontwikkeling der Indische maatschappij en het daarmee groeiend „aantal belangen, voor zoover zij met het bevloeingswezen verband „houden, is het trouwens een eisch van Staatsbeleid, „dat de overheid ook te dien aanzien waar „m ogelijk de zelfstandige medewerking der belanghebbenden inroep t." (Spatieerifig in van mij t. B.)

De lezer oordeele thans zelf, wat tot dusverre de reeds bestaande waterschappen in de Vorstenlanden waard zijn geweest!

Ik herinner mij nog een ander zeer frappant geval van geringschatting van de wetenschap der practijk. In 1901 verscheen bij H. M. Van Dorp & Co. te Batavia, een werk van den AssistentResident P. J. F. van Heutsz, getiteld „Inlandsch landbouw crediet op Java", een werk, dat ofschoon natuurlijk ook wel onvolmaaktheden en aanvechtbare gedeelten bevattende, niettemin hier en daar een zeer goeden blik geeft op Java's economische toestanden en op wanverhoudingen in de desa. Reeds in dat jaar, zegge 1901, achtte de schrijver, „bepalingen ter bestraffing „van den woeker en speciaal van den „landbouw „woeker, even hard noodig als tegen meineed, valsche getuigenis en knevelarij".

Bij het doorlezen van dat werk kan het niet anders, of men verkrijgt den indruk, dat het den schrijver ernst is, dat hij bezield is met den waarachtigen wensch, om Java en hare bevolking vooruit te helpen. Ik stel mij bij deze beoordeeling op een zuiver objectief standpunt, zonder meer.

En wat is het resultaat geweest van 's schrijvers pogen en streven? Dat eerst in 1916, dus 15 jaar daarna hier een ordonnantie tegen den „geldwoeker" is afgekondigd. (Staatsblad 1916 No. 643).

Sluiten