Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een oogenblik dacht de voorzitter zelfs nog aan mogelijke vergissing in den persoon, en vroeg hij den Controleur, of hij nu wel inderdaad mijnheer X. was, laatstelijk Controleur bij het B. B. daar en daar, als bedoeld in de aan hem verstrekte opdracht.

De Controleur kon natuurlijk niet anders dan dit bevestigen.

De geneeskundige Commissie bracht natuurlijk rapport uit omtrent haar bevindingen.

De Con;roleur verwachtte niet anders, dan dat hij herplaatst zou worden. Tot zijn groot verdriet ontving hij echter na geruimen tijd wachten eene beschikking op zijn verzoek, luidende: „dat hij zoodanige karaktereigenschappen bezat, dat het „niet gewenscht was, hem weder bij het B. B. werkzaam te „stellen".

De Controleur, diep gegriefd door een dergelijke behandeling, besloot kort daarop 'in het belang van zijn kinderen naar Europa te gaan, mede om finantieele redenen, daar hij dan meer verlofstraktement ontving, dan in Indië zijn nonactiviteits traktement bedroeg. Na terugkomst van verlof uit Europa trok de Controleur persoonlijk naar Buitenzorg, en wist zijn belangen aldaar zoodanig te bepleiten, dat de Regeering opdracht verstrekte aan het Departement Y. om hem aldaar tijdelijk werkzaam te stellen, opdat de Departementschef hem p e r s o o n 1 ij k zou leeren kennen.

Op genoemd Departement liet de Secretaris den Controleur m agang werk verrichten, dag in dag uit, bladen vol met optellingssommen maken en lijsten aanleggen der artikelen waarop die optellingen betrekking hadden. Deze lijsten werden daarna door een Inlandsch machineschrijver op half vel overgetypt, en moest de Controleur ze met de origineelen Cóntroleeren en corrigeeren. Deze gecorrigeerde lijsten gingen daarna naar een der drukkerijen te Weltevreden, waar de Controleur nogmaals, de drukproeven moest corrigeeren. Drie maal kreeg hij alzoo het zelfde werk in handen. Dit automatische geestdoodende werk heeft hij ruim 6 maanden, dag in dag uit, mogen verrichten; werk dat alleen een zeer laag ontwikkeld persoon zal kunnen bevredigen, en waarvoor niets anders dan eenige lagere schoolkennis wordt vereischt. Niettemin

deed de Controleur zijn plicht, en verrichtte het hem opgedragen

Sluiten