Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„natuur der volken en moeten voor elk volk naar de eischen „van zijn eigen statuur worden aangemeten."

De kennis van die „natuur" alsmede van die „statuur" der bevolking, zie daar, dat is nu juist voor de bureaucratie het groote struikelblok, daaromtrent kunnen nu juist alieen mannen van het daadwerkelijk Bestuur, die den besten en grootsten tijd van hun leven met die bevolking als het ware van nabij hebben samengeleefd, een juist oordeel hebben.

Dit laatste geldt natuurlijk ook voor niet-Ambtenaren, bijv: industrieelen in de binnenlanden werkzaam.

Het bestaande voorschottenstelsel wordt verder in genoemde Regeeringstoelichting op de nieuwe grondhuurordonnantie aangemerkt als „een der oorzaken, zoo niet de voornaamste „oorzaak der onvoldoende grondhuurprijzen".

Neen mijne heeren van de bureaucratie, de voornaamste oorzaak is het voorschottenstelsel daarvan niet, hoogstens mag daaraan, in algemeene zin gesproken, als „oorzaak" slechts een zekere relatieve waarde worden toegekend, nimmer eenige absolute waarde. Zeker, het is voorgekomen; dat middels het voorschottenstelsel, een fabrikant, — die blijkbaar zijn eigen belangen niet goed begreep, — er wel eens in geslaagd is een lageren huurprijs te bedingen — deze gevallen waren uitzondering; de overgroote meerderheid der fabrikanten, voor zooveel ik ze heb leeren kennen, huldigden dit beginsel niet.

Zooals overal ter wereld is ook hier de prijs afhankelijk van vraag en aanbod en zal niemand — een philantroop uitgezonderd — ooit bij koop of huur, voor iets meer betalen dan het bedrag, dat er hem voor wordt gevraagd, omgekeerd zal verkooper of verhuurder wel nooit meer ontvangen, dan de andere partij er voor over heeft en gelieft te betalen. Deze transactie berust immers op de door de Regeeringsadviseurs zoo hoog geroemde „v r ij e wilsuiting van beide partije n". Wél wordt natuurlijk de verhuurder, eenmaal in voorschot zittende, eerder dan anders verplicht weder te verhuren, zijne „vrije wilsluiting'* wordt er door benadeeld, wordt in één richting gevoerd, meer niet.

Sluiten