Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De officieele Regeeringstoeiichting ter zake zegt, zcoals boven reeds vermeld : „Indien wordt overgegaan tot afschaffing van „het voorschottenstelsel —" (wat intnsschen niet heeft plaats gehad t. B.) — „dan dient daartegenover billijkheidshalve aan „de suikernijverheid de gelegenheid te worden geboden, om „gronden op lange ren termijn in te huren." " Deze huur is dan echter alleen toegelaten tegen betaling van „m i n i m u m p r ij z e n" die van overheidswege geregeld zullen'worden herzien. Volgens § 1 der Voorschriften tot uitvoering der Grondhuurordonnantie van 1918, zal die vaststelling der minimum prijzen geschieden door het Hoofd van het Gewest, waarbinnen de gronden zijn gelegen en daartoe worden overgegaan, wanneer door hem wordt vermoed, dat daarop door belanghebbenden pr ij s wordt gesteld. (Spatieering is van mij t. B.)

Zoo nuchter geoordeeld zou ik zeggen, dat belanghebbenden, i.c. de verhuurders daar zeker wel allen prijs op zullen stellen, in welk verband de vaststelling dan ook' algemeen en overal behoorde te geschieden.

Bovendien is de vaststelling der minimum prijzen toch ook een v e r e i s c h t e voor het sluiten van grondhuur-overeenkomsten op langen termijn, als bedoeld in art. 8 der ordonnantie (zie alinea 1 Sub b). Hoe nu, indien een huurder dergelijke overeenkomsten wenscht te sluiten in een Gewest, waarvan het Hoofd eens niet vermoed, dat op de vaststelling der minimumprijzen door belanghebbenden prijs wordt gesteld, of dat vermoeden ook niet kan bestaan, om reden de grondhuur reeds vrij hoog

te noemen is? Het voorschrift van alinea 2 van § 13

der uitvoeringsvoorschriften zal aanleiding geven tot zeer omslachtige administratie en geeft ten slotte eene schoone gelegenheid tut knoeierijen in de desa.

Het is en blijft alles papieren regeling waarmede de taniverhuurder, niet gebaat is.

Hier kan zeker gezegd worden: Wie te veel wil regelen, regelt niets. De beste oplossing van moeielijke ingewikkelde problemen, kenmerkt zich juist door eenvoud, niet door gecompliceerde en onbegrijpelijke samenstelling. Op deze regeling der minimum prijzen zal ik nog later terugkomen.

Sluiten