Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langzamerhand bij verzoeken om uitbreiding van plantareaal door fabrieken, grooter uitgestrektheid sawahgrond daarbij zal worden ingedeeld, dan toelaatbaar is met de zoo zeer gewenschte jaarlijksche verplaatsing van den rietaanplant (driejaarlijksche wisselbouw). Het voorschrift van art. 10 sub g wordt daardoor ook van weinig waarde.

Volgens de nieuwe landrente regeling van Staatsblad 1907 No.277 bestaan voor den fiscus nog slechts „sawahs" en „droge gronden."

Naar dat stelsel zijn thans de gronden, overal waar die regeling Teeds is ingevoerd, in de desakaarten en desaregisters ingedeeld. Die verdeeling berust eveneens op factoren van meer of mindere bevloeibaarheid, vruchtbaarheid, enz. Onder droge gronden zijn o. m. daarbij gebracht de gronden, die in de vroegere landrente regeling genoemd werden, tegallans, pekarangans, kebonnans of wel tegallans, erven, boomgaarden en tuingronden.

In die streken, waar dus de nieuwe landrenteregeling nog niet bestaat, heeft men ook nog de oude indeeling volgens de oude landrenteleggers, in sawahs, tegallans, erven, boomgaarden en tuingronden.

Ook deze oude landrenteleggers zijn geregeld aan controle en bijwerking, middels opbrenging van . „grondverandermgen" onderworpen gebleven; wat daarin „sawah" genoemd wordt, is dan ook sawah, en wat daarin „tegallan" genoemd is, is inderdaad tegallan; wel worden er nog bij de invoering van de nieuwe landrenteregeling, bij nieuwe opmeting, zeer dikwijls belangrijke verschillen in de uitgestrektheden geconstateerd, hoofdzakelijk meerbevindingen en voornamelijk tegalgrond betreffende. Wat in de oude leggers te boek staat als „sawah" wordt daarbij ook als sawah aangetroffen, wat daarin te boek staat als „tegallan" blijkt ook tegallan te zijn.

Volgens art. 4 alinea 4 van de nieuwe grondhuurdordonnantie bestaat nu de bevoegdheid, dat het Hoofd van plaatselijk Bestuur „sawahs" ook als „droge grond" zal kunnen aanmerken.

Behalve de reeds door mij genoemde nadeelen, zal deze regeling ook weder aanleiding geven tot allerlei moeielijkheden bij de inhuring zelve, daar de bestaande basis der officieel bekende uitgestrektheden op losse schroeven is gezet.

De bepaling zal ook reeds direct aanleiding kunnen geven tot ontevredenheid onder de verhuurders, daar zij van den fabrikant voor

Sluiten