Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,dr.)ge" grond natuurlijk minder betaling, minder huur ontvangen, dan voor „sawah" grond, terwijl zij toch aan het Gouvernement voor dien grond, te boek staande als „sawah", inde desa ook landrente van „sawahs" betalen; welke landrente weer hooger is als die van „droge" grond — ; alles bij elkaar, weder bronnen van ontevredenheid, onverklaarbare onbillijkheid in het oog van den „tan i".

Er is nog meer, dat ten volle waard is, om te worden besproken. De nieuwe grondhuurordonnantie opent de mogelijkheid tot „gemeentel ij k e verhuu r", nl. krachtens art. 5, en wel :

a. verhuur van met periodieke verdeeling of met wisselende aandeelen in gebruik zijnde communaalbezeten grond; met instemming van de meerderheid der deelgerechtigden en met reserveering van een deel voor hen, d e daarmede niet instemmen.

In het slot van alinea 1 sub a van art. 5 staat letterlijk: „en dat ten behoeve van de deelgerechtigden, welke niet met de „verhuur instemmen, gronden tot dezelfde of eene g e„lijkwaardige uitgestrektheid, als bij hen in „gebruik is, van de verhuur zijn uitgezonderd"

Maar hoe heb ik het nu? Dit laatste mag immers niet!

De heer de Graaff schreef immers in zijn critiek op mijn artikel „theorie en praciijk":

„Waartijk grooter bespotting van het begrip «ener op „vrije wilsuiting van partijen gegronde overeenkomst en „zonderlinger schijnvertooning dan die van het verlijden „van een dergelijke acie, zouden moeielijk denkbaar zijn. „Ter wille van de grondverhuur aan de Europeesche nijverheid goedschiks, kwaadschiks in de hier bedoelde streken „en desa's den geheelen agrarischen toestand omver te „stooten en met ontneming der wellicht van „oudsher door haar bezeten gronden, aan „iederen gogol een over de 3 fabrieksarealen verbrokkeld nieuw aandeel toe te w ij zen; zou het „onvermijdelijk gevolg zijn der aangeprezen regeling, reeds „daarom alleen voor de Regeering onaannemelijk!"

En thans?

Sluiten