Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kon men mij ook maar op den brandstadel brengen, dan was het uit met de critiek op de diverse grondhwurordonnanties! Verder is krachtens art. 5 gemeentelijke verhuur mogelijk;

b. van gronden, niet behoorende tot die, welke krachtens de plaatselijke instellingen bij de daartoe gerechtigden in gebruik zijn — dus van de z.g. onverdeeld communaal bezeten grond — met instemming van de meerderheid der kiesgerechtigden.

c. van apanagegrond, met instemming van de geapanageerden. In de officieele Regeeringstoelichting wordt ten zake gezegd:

„Vooreerst is aandacht gewijd aan de'gemeentelijke verhuur „van gronden. De bij de ordonnantie van Staatsblad 1906 No. 83 „als rechtpersoon erkend inlandsche gemeente, zal in den vervolge „zelve in enkele gevallen en onder bepaalde omstandigheden „den gemeentelijk bezeten grond mogen verhuren".

„Nu er in de laatste jaren ernstig naar wordt gestreefd „de desa meer en meer tot zelfstandige ontwikkeling te brengen „en als uitvloeisel van dat streven een begin, wordt „gemaakt met de ordening van het g e 1 d e 1 ij k „beheer der desa, en zelfs hier en daar reeds gronden „door desa's worden aangekocht, of op andere wijze verkregen, „is het langzamernand noodzakelijk geworden de desa niet langer „uit te sluiten van de gelegenheid om aan haar toebehoorende „gronden te verhuren op den voet der bepalingen der grondhuur„ordonnantie, welke bij de oude regeling van Staatsblad 1900 „No 240 slechts persoonlijke verhuur kende ;" enz. ("^patieering is van mij t. B.).

Het gaat dan wel een slakkengangetje. De Inlandsche Gemeente-ordonnantie dateert van 1906. Wij schrijven thans 1918, alzoo heeft zij reeds 12 jaar bestaan!

In het tijdschrift voor het B. B. (ik meen in de Mei aflevering van 1907) deel 32 werd door mij geplaatst een artikel van mijn hand, met de onderteekening „Een Controleur B. B ", dragende tot opschrift.

„Ontwerpregelingen vast te stellen door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, in voldoening aan de voorschriften vervat

Sluiten