Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der, of nief-desabestuurder, waarbij lief en leed, voor-en nadeel, gezamenlijk wordt gedeeld.

De zoo hooggeroemde instemming van de meerderheid der gezamenlijke deelgerechtigden, (art. 5 alinea 1 sub a); alsmede de instemming van de meerderheid der kiesgerechtigden als - bedoeld in art. 5 alinea 1 sub b, zoomede de instemming van de geapanageerden, waarvan sprake is in art. 5 alinea 1 sub c, is in bovenstaand verband beschouwd, dan ook van niet veel waarde.

Alleen zij, die nimmer desatoestanden van nabij hebben leeren kennen, die niet bekend zijn met „desa-adat", desa-intrigues, desapolitiek; niet weten, dat aldaar domheid, bijgeloof,en machtsmisbruik naast al te goede trouw en al te groote volgzaamheid sedert eeuwen hebben bestaan en evenals overal ter wereld, ondanks onderwijs, als eigenlijke „p 1 a 11 e 1 a n d s t o e s t a n d e n" wel n o o i t geheel zullen verdwijnen; alleen zij kunnen slechts geloof hechten aan de werkelijke totstandkoming van een in hun oogen ideaal toestand, waartoe voorschriften, die een onverkorte toepassing van Westersche sociale- en rechtsbegrippen op den Inlander beoogen, de gelegenheid moeten scheppen.

Verder moet nog opgemerkt, dat blijkens art. 12 sub a de huurder niet verplicht is tot betaling van schadeloosstelling, indien ambtsvelden worden gehuurd van de Inlandsche Gemeente en deze vóór het einde van den huurtermijn aan anderen als ambtsveld overgaan; waardoor natuurlijk de nieuw opgetreden apanagehouder, gekozen uit de koelies (gogols) in zijn rechten wordt te kort gedaan.

De ordonnantie gaat in haar Westersch idealisme, in haar vo slagen blindheid voor bestaande desatoestanden, zelfs zóó ver dat haar voorschriften ten slotte in lijnrechte botsing komen met sinds onheugelijke tijden bestaande, in de wordingsgeschiedenis der desa wortelende voorschriften.

bezondigd06 °rd°nnantie Van 1900 heeft zich aa" dezelfde fout Dergelijke fouten moeten zich op den duur wreken. HebÏZu1e w ^ °nlUSte" in Sumatra (DJ'ambi) "iet weder het een vl W'JS dat met de wordingsgeschiedenis van

een volk samengegroeide toestanden niet straffeloos kunnen

Sluiten