Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden verkracht door bureaucratische regelingen. Ik heb hierbij het oog op de aldaar plaats gehad hebbende instelling der Gouvernements Distriktshoofden (demangstelsel, ter vervanging van de „larashoofden.") —

Het art. 6 toch laat toe, verhuur van aandeelen in gemeentel ij ke gronden en van ambtsvelden voor langer dan de duur van de daarop uitgeoefende gebruiksrechten. Hier kan inderdaad sprake zijn—om de eigen woorden van den heer de Graaff te bezigen — van een „omverstooten van den geheelen agrarischen toestand". Er blijkt uit, dat de huidige samensteller der ordonnantie ook weder niet in het minst bekend is met aard, wezen en regeling van het grondbezit in de desa.

In de desa met communaal grondbezit, evenals ook in andere desa's waar geen communaal grondbezit bestaat, heeft men grondbezitters, hetzij in bezit van erf, tuin, sawah, tegalgrond gezamenlijk, hetzij in het bezit alleen van één dezer soort gronden, of van meer dan één soort dezer gronden.

Aan het bezit van grond is verbonden heerendienstplichtigheid alsmede desadienstplichtigheid, naast het betalen van landrente. In verband met dienstplichtigheid voor het verrichten van koeliediensten c. q. in den vorm van heerendienst of desadienst, worden de grondbezitters onderscheiden in z. g. koelie No. 1 en koelie No. 2.

De koelie No. 1 zijn de aandeelhebbers in den communalen desagrond, bezitten dus steeds een stuk (koelieaandeel —bagian koelie,) communale desa-sawah, of communale desa-tegallan. Daarnaast kunnen zij natuurlijk ook nog wel bezitten, erf, tuingrond, sawah, tegallan, in individueel, of in agrarisch bezit (agrarisch eigendom).

De koelie No. 2 zijn zij, die geen aandeel hebben in den communalen desagrond, dus geen communale desa-sawah, noch communale desa-tegallan bezitten, maar slechts grond hebben in individueel bezit, in agrarisch eigendom, hetzij sawah, tegallan, erf of tuin.

Het bezit van een aandeel in den communalen desabouwgrond (sawah- of tegalgrond), het bezit van het z. g. „bagian koelie" (koelen), brengt als regel mede, volle heerendienstplichtigheid en volle desadienstplichtigheid.

Sluiten