Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het tot heden door de Regeering gehuldigde stelsel van z.g. vrije verhuur — als nl: dat stelsel bruikbaar kan worden geacht voor beide partijen—.past dan ook, zooals steeds uitdrukkelijk is volgehouden, feitelijk geen enkele bepaling, die de „vrije wilsuiting" ook maar van één der partijen, eenigszins aan banden kan leggen.

In mijn artikel „theorie en practijk" van 1900, toonde ik niettemin de mogelijkheid eener vaststelling van minimumprijzen reeds aan, evenwel slechts in het door mij voorgedragen stelsel van grondverhuur, dat een geheel anderen basis heeft als het bestaande Regeeringsstelsel.

Ik schreef nl. op bladz 417:

„Bovendien, wat belet de Regeering, om aan het beginsel van „verplichte verhuur, bijv: onmiddelijk als preventieve maatregel, „ter voorkoming van misbruik, middels het prerogatief door haar' „verleend, te verbinden de bepaling, dat de grondhuur, sub „poene van weigering van registratie, met de verdere gevolgen „daaraan verbonden als bijv: zware boeten op het later toch „openen der gronden, — niet zal mogen dalen beneden een zeker „vastgesteld minimum, dat zich regelt naar plaatselijke toestanden, „voor iedere fabriek bijv: het gemiddelde van de huurprijzen „der 3 laatste oogstjaren."

In het door mij voorgestelde stelsel past m.i. eene vaststelling van minimumprijzen wèl, om reden de Regeering tegenover de verplichting aan de bevolking op te leggen — om nl. grond te leveren —eene andere nivelleerende verplichting, ter handhaving van het evenwicht der grondhuurprijzen, ook aan den huurder behoorde op te leggen.

Thans heeft de Regeering, zonder dat daartoe in het stelsel der ordonnantie van 1918 zelve directe noodzaak bestaat, aan den huurder wel de door mij hiervoren gereleveerde verplichting opgelegd, maar zij heeft nagelaten, ook aan den verhuurder een m.i. noodzakelijke gelijkwaardige contra-verplichting op te leggen.

De gelegenheid tot inhuur op langeren termijn (bij de ordonnantie van 1900 bestond die toch ook reeds) waartegenover thans wordt gesteld de vaststelling der minimumprijzen, is dan

Sluiten