Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ten Brink, dat thans de Inlander tot verhuren wordt gedwongen „door zijn loerah, zeer tot zijn nadeel. Ten Brink wil den „dwang doen uitgaan van de R e g e e r i n g, tot 's Inlanders „voordeel. Welke van de twee is de beste?

„Ook Mr. Schimmel stelt, naar ik uit de Soerabaja Courant „van 31 October zie, doctrinair rechtsbegrip boven bescherming „van den kleinen man. Vivat schola, pereat Kromo ! Leve de leer, „laat Kromo naar den duivel loopen!"

Uit het bovenstaande blijkt, dat ook de heer Brooshooft nog aan het begrip „dwang" als zoodanig, een m. i. te groote beteekenis is blijven hechten.

Die „dwang" is echter niet van zulk bijster groot belang, van zulk „nadeel" als men zich die denkt. In de grondhuurordonnantie bestaat al even zoo goed „dwang", als men maar wil lezen. Op die wijze zal men iedere gebods- of verbodsbepaling getroffen door de Regeering, ook als „dwang" kunnen gaan beschouwen.

D e r g e 1 ij k e „dwang" moet er bestaan, het kan nu eenmaal niet anders.

Van het Gezag gaat steeds „dwang" uit; alleen in een vrijgevochten anarchistenstaat, waar iedereen onbeperkt heer en meester is, zouden bindende voorschriften, zouden dwangbepalingen eener overheid onbestaanbaar zijn.

Op „dwang" als zoodanig, op een handeling, die hiervoor den belanghebbende niet welgevallig, niet aangenaam kan zijn, heb ik ook niet willen aansturen. Mijn doel is geweest te wijzen op de groote nadeelen verbonden aan het „loslaten" der bevolking, aan het haar „vrij" laten. Doel was, om juist a 11 e factoren, die op de bevolking „dwang" konden uitoefenen — met de daaraan verbonden nadeelige gevolgen — geheel uit te schakelen en vóórhaar in de plaatstestellen de Regeeri ng, haar legale Voogd, en deze voor haar te laten handelen en optreden, waarbij natuurlijk de pupil zich naar de inzichten van den voogd heeft te gedragen en te onderwerpen, daar de voogd niet a n d e r s zal handelen, dan in haar belang is.

Ik schreef in mijn artikel „theorie en practijk": „zeker zal de Regeering hiervoor terugdeinzen." Ik bedoelde daarmede; terugdeinzen voor de te verwachten critiek; critiek die bij de bestaande politieke inzichten, dat onderwerp beheerschende

Sluiten