Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken en hare toepassing te kunnen leiden. Reeds onmiddelijk bij de invoering bleek het mij dat zij voor veel verandering en verbetering niet het oog op de practijk in aanmerking kwam, toch achtte ik mij toen nog niet bevoegd hierover mijn oordeel uit te spreken, vooral met het oog op den korten tijd, dat ik hare werking kon gadeslaan, daar ik binnen het jaar naar eene andere afdeeling verhuisde, waar geen industrie bestond, zoodat ik aan deze aangelegenheid toen uit den aard der zaak geen verdere aandacht kon wijden. In het laatst van het \orige jaar genoot ik weder het voorrecht geplaatst te worden in eene afdeeling met suikerfabrieken, nl. 8 in getal, verder ook nog eenige indigoondernemingen, alle berustende op den grondslag van gesloten grondhuurovereenkomsten met de Inlandsche bevolking. Geschik' ter plaats om de resultaten van de werking dier ordonnantie aldus ongeveer 4 jaar na hare inwerkingtreding te bestudeeren, kan men zich zeker niet wenschen.

Een schrijven te publiceeren in de hoop hiermede wellicht een goed werk te zullen verrichten, zoo mogelijk provoceering van ingrijpende veranderingen in de kern van de ordonnantie, was sinds langen tijd mijn plan. Dit bleef echter tot nu toe om verschillende redenen onuitgevoerd, hoofdzakelijk ook omdat ik de door mij ter zake verzamelde gegevens nog niet volledig genoeg achtte. Thans, nu echter de ordonnantie bovenbedoeld door de inwerkingtreding van de nieuwe ordonnantie van Staatsbod 1900 No. 240, op 1 Januari 1901, zal komen te vervallen, en door deze abrogatie naar mijn bescheiden meening geen ingrijpende veranderingen noch groote verbeteringen in het wezen van de grondhuurovereenkomst zal aangebracht worden, en waarbij dezelfde slechte toestanden zullen blijven bestaan, als onder het regime der oude ordonnantie, acht ik het een plicht dé n. b. m. urgente veranderingen aan te toonen. Vooraf zullen daartoe door mij eenige feiten worden gereleveerd, zooals die op het oogenblik worden aangetroffen en welke ook onder de nieuwe ordonnantie van Staatsblad 1900 No. 240 zullen blijven bestaan.

Sluiten