Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beöogen) öf het is hem in „w e r k e 1 ij k h e i d" te doen om de belangen van den „industrieel" en niet die van den den „I n 1 a n d e r" te bevorderen.

ik voor mij kan niet anders aannemen dan het laatste. Want indien men maar wil kan men de schandelijke desorganisatie van het desa-grondbezit, waartoe de verhuringen thans leiden en die, laat men ze vrijelijk gaan, een der hoofdoorzaken zal worden van de aanstaande Java-revolutie, wel degelijk tot staan brengen. De korte maar afdoende voorstellen van den controleur ten Brink zijn daar om het te bewijzen. Zij komen neêr op het volgende.

Opmeting van alle communale velden door gezworen landmeters en vereeniging tot complexen. Verdeeling van ieder complex in drie deelen; vastlegging der grenzen door steenen pilaren; op het midden van ieder '/3 deel een pilaar met de nummers, A. B. C. aanwijzende het eerste, tweede of derde 'l3 gedeelte van dat complex. Verdeeling der, nu goed opgemeten, gronden onder de deelgerechtigden naar juiste deeling bijv. bij 60 baoes voor 60 gerechtigden ieder een baoe.

Verhuur van communalen grond niet toegelaten voor langer dan „1 oogstjaar" en voor geen grooter uitgestrektheid dan V3 »van ieders aandeel (wel te onderscheiden van '/3 der gezamenlijke desagronden). Het éénjarige contract, d. i. voor één oogstjaar, meteen maximum van V3 van ieders aandeel voor communaal bezeten grond, moet de basis zijn van een goede huurordonnantie.

Om dan echter den fabrikant zekerheid van grond te geven, wat de heer ten Brink erkent als een dringenden eisch voor de groote cultuur, moet:

„ieder aandeelhebber in den communalen sawahgrond van Regeeringswege verplicht worden mede te doen aan de verhuring, „m 0 e t" dus '/s van zijne gronden inbrengen".

Dus feitelijk weêr Gouvernements-bemoeienis met verschafling van grond aan de partikuliere cultuur. De heer ten Brink vreest terecht dat de Regeering hier niet zal aan willen. Ik voor mij ben echter met hem ten volle overtuigd, „dat dit de rechte weg is." Zoowel in mijne koloniale als in mijne Europeesch so-

Sluiten