Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overgedrukt uit het Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur deel 32 afl. 4.

Ontwerp Regelingen vast te stellen door het Hoofd vin Gewestelijk Bestuur, in voldoening aan de voorschriften vervat in de art. 5,12 alinea 2,15, en 18 alinea 2 van Staatsblad 1906 No. 83. (Inlandsche Gemeente Ordonnantie).

KRACHTENS ART. 5.

1. Ter bevordering van de spoedige ontwikkeling van het gemeentewezen, alsmede van den goeden gang van zaken, het beheer en de huishoudelijke belangen der Gemeente betreffend, als bedoeld in de art. 4 en 5 van de Inlandsche Gemeente Ordonnantie zal in iedere Gemeente (desa), zoo spoedig mogelijk, evenwel zonder overijling, door het „desa"-Gemeentebestuur worden overgegaan tot den bouw van een Gemeenteraadhuis (balé desa), waarin de zittingen van het Gemeentebestuur, alsmede de vergaderingen bedoeld bij art. 6 der f. G O. zullen worden gehouden. In dit gebouw zal worden bewaard het Gemeentearchief, tevens zal het de bewaarplaats zijn van de, Gemeentekas.

De opbouw zal worden bekostigd door de Gemeente en vooralsnog geschieden onder toezicht en controle van het Inlandsch en Europeesch Bestuur.

2. het (desa) Gemeentehoofd is verplicht, ingevolge de algemeene opdracht van art. 4 der L G. O. minstens één maal in de maand eene vergadering bijeen te roepen van het desa- of Gemeentebestuur, waarop mede de oudsten der desa kunnen worden opgeroepen, ter bespreking van de huishoudelijke belangen der Gemeente, meer speciaal die bedoeld bij de art. 5 en 7 van de I. G.O.

3. Van het behandelde in deze vergadering brengt het desahoofd op de eerstkomende districktsrapportdag mondeling verslag uit aan het Districktshoofd, een en ander vergezeld van de noodige voorstellen.

Sluiten