Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot grondvesting der moderne souvereiniteit en tot opruiming der geloovige monarchieën kon klaarspelen. Reeds zijn bescheidenheid dwingt ons alleen' Sint James als regelaar der onderlinge verhoudingen van de nieuwerwetsche republieken uit te roepen. Het Groot-Oosten blijft in deze onderstelling) de tsaar der tsaren, de Koning der Koningen, de leider der ware Kuituur, de meester der toekomst, de Vredevorst, die over leven en dood der volken beslist.

Bij de verplettering der laatste geloovige staten staat de onmisbare stoomwals paf tegen over zich zelf. Alle veeten tegen den erfvijand in Azië vergetende, heeft zij met de Vrijheids-volken de Heilige Alliantie aanvaard tot verovering der wereld voor de volslagen volkssouvereiniteit. Met het kleine België heeft het Groote Rusland zich verbonden ten einde een moderne Staat te worden en zich op Fransche leest te schoeien.

„Omnia jam fiunt, fieri quae possunt negabam" riep het in zijn verbazing uit. Maar 't bekwam geheel van den schrik op de toonen eener Italiaansche Marseillaise: „Giov.ane Russia, 1'Italia è con te!" Het'hart van Jong, Rusland gloeiend aaneengesmeed aan dat van Italia!"

De groote broer heeft niets meer te vreezen, nu het Italië van Mazzini en der Carbonarii, van Cavour en Garibaldi met hem is. Rusland moest zich tot zijn wedergeboorte hals over kop in het Entente-bad werpen. Van dat jong Rusland zal Frankrijk nu niet meer zeggen: Grattez le Russe, vous trouvez le barbare. Elk barbaarsch christelijk kuituursmetje is thans van de Regeering afgespoeld. Van top tot teen hervormd, in hart en nieren gecultiveerd door Vrijheids-, Gelijkheids-, Broederschaps-idealen, zwenkte de Russische spes Patriae op eens van het knoet- uiterste tot de verste grenzen der Volkssouvereiniteit! Van Kozak, in één radicale omwenteling, tot Gentleman! Van absolutist tot nihilist, van nihilist tot macon en van macon tot pacifist en van daar al evolutionneerende, tot één der eerste violen in de wereldrepubliek! Overal met zijn millioenenlegers schandelijk teruggeslagen, uitgeput door binnenlandsche corruptie en borgen in het buitenland, — aan den rand van den finantieelen afgrond, — geprangd door zelf berooide schuldeischers, — en toch steeds vol illusie door de verlokkende Ententetoezeggingen omtrent het mede- hebben der Middellandsche watexen, — en toch nog d e toegestoken hand der Centralen hooghartig weigerend, terwijl het nog eervol en voordeelig

Sluiten