Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„den vrede. Ik voeg er bij als de Fransche en Duitsche metselaars „niet bij machte zijn heen te stappen over de grenzen die hen „scheiden, en over al het andere, dat ik verklaar, tegenover deze „onmacht, de Maconnerie uit te loopen en haar te beschouwen als „zijnde het leven niet waard".

'Jammer dat het Keizerlijk"Gezag in Duitschland nog zoo diep onder b,arbaarsche vooroordeelen zat van den ouden tijd.' In deze vredes-betuigingen van deze heel België overheerschende Organisatie wilde Wilhelm noch zijn leger een pacir fistische uiting van den neutralen nabuur zien. Zelfs nam men ze te Berlijn op als Belgisch' oorlogsdreigement.

Het I. B. was voortdurend in de weer om iederen Metselaar krachtig te keer te doen gaan, wanneer één der broeders maar aangeraakt werd. Door deze actie ging heel Europa, met Noord- en Zuid-Amerika aan 't steigeren als een wild paard b.v. tegen de terechtstelling van den revo,lutionnair Fèrrer. Het I. B. deed als antwoord daarop Maura er het politiek leven bij inboeten. Op de eerste plaats echter moest iederen broeder, onverschillig van welke nationaliteit of politieke kleur, krachtig opkomen ten gunste van elk streven der Organisatie. Vóór alles dus ten gunste der* Deutsch-Französische Liga en de geleidelijke ontwapening van beide .landen.

De Engelsche broeders kwamen de vredestaak bespreken te Berlin. De Duitsche broeders op hun beurt gingen naar London dien eisch tot den wereldvrede bedineeren en behandelen. De Franschen schenen Elzas en Lotharingen te vergeten om in de Duitsche tempels bereids den komenden vrede met Sekt te besproeien. De Keulsche Groot-Woordvoerder Willy Conrad werd gezonden om reclame te maken te Berlin voor deze Centrale der Organisatie en zijn redevoering werïd in 3000 ex. door geheel Duitschland verspreid. Loge-feesten organiseerde I. B. op groote schaal en nooit mochten daarop de invités der' naburige landen ontbreken. De Cosmopolitische Loges van Londen lieten zich vooral niet in de pacifistische beweging onbetuigd. „Der Pilgrim" was gastvrouw in 1911. De Loge 1'Italia in 1912. De Frarjsche Loge „L'Entente Cordiale" (let op (den naam!) met haar Vénérable Ed. R/oehrich 'in 1913. Dat was dan een titel om den leider van het I. B. Quartier-la-Tiente, oudGroot Meester van de Alpina, uit te noodigen, hem bij. Lord Ampthill, den uitvoerder van de plannen van den Hertog van, Connaught, rapport te laten uitbrengen over den stand

Sluiten